политика на конфиденциалност

Click here to read the Privacy Policy in English

Farnell зачита правото ви на конфиденциалност. Ние разработихме тази Декларация за конфиденциалност, за да Ви представим нашите практики в тази област. Въпроси, свързани с Декларацията за конфиденциалност, се изпращат на адрес: info-bg@farnell.com.

Конфиденциалността на данните е източник на безпокойство за повечето потребители на Интернет. Farnell много добре знаят това и се отнасят с разбиране към безпокойството на своите клиентите по отношение конфиденциалността на данните. Ние Ви уверяваме, че не събираме лична информация от Вас, освен ако Вие не ни я предоставите. Ако се регистрирате да ползвате уебсайта ни, от Вас ще бъде поискана определена информация. Ние искаме тази информация единствено, за да Ви предоставим предлаганите услуги и да удостоверим Вашата самоличност при влизане в системата. Искаме да Ви уверим, че не продаваме информация за нашите клиенти или посетители на уебсайта ни на трети лица.

Прилагане на политиката за конфиденциалност

Ако смятате, че Farnell не спазва тази Декларация за конфиденциалност, моля да се свържете с нас на info-bg@farnell.com.

Данни за трафика

Всеки път, когато посетител влезе в уебсайта на Farnell, се събира информация, която включва име на домейна / IP адрес, референтен URL, браузър и платформа, време на ползване на уебсайта, страници, които са били отворени, какво е било търсено, ако е приложимо. Тази статистика се използва, за да ни помогне да подобрим работата на нашия уебсайт.

Съвкупната информация за трафика може да бъде споделена с потенциални рекламодатели, фирми, които правят проучвания и бизнес партньори за демографски цели. Когато информацията се използва в тази съвкупна форма, никой не може да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.

Използване на адреси за електронна поща

Регистрираните потребители на Farnell могат да се „откажат” от комуникациите с електронна поща, предлагани в раздел „Профил” на уебсайта. Ако промените мнението си, винаги можете да смените тази опция на по-късен етап. Електронната поща, с която се потвърждават бизнес операции, винаги ще ви бъде изпращана.

Използване на „бисквитки” (cookies)

Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви. Ако изберете да не приемете cookies, пак ще можете да използвате нашия уебсайт.

Изпращане на Вашите отговори и актуализации

По принцип ние отговаряме на всички зададени по електронната поща въпроси, заявки за обслужване или предоставяне на информация и други запитвания, които получаваме. Ние можем също така да запазим тази кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и уебсайт. Често запазваме информацията за контакт с Вас, за да можем да пускаме до отделни потребители актуализации или друга важна информация за нашите услуги и продукти.

Проучвания

От време на време ние може да поискаме информация чрез проучвания. Участието в тези проучвания е изцяло доброволно и Вие винаги имате избор дали да разкриете тази информация или не. Информацията от проучванията може да се използва за мониторинг или подобряване на работата на този уебсайт и за подобряване на обслужването на нашите клиенти и на предлаганите от нас продукти.

Преводи

При възникване на конфликт между текста на английския оригнал на тази Декларация и неин превод, то с приоритет ще се ползва английския оригинал.

Сигурност

Разберете как поддържаме високо ниво на сигурност в нашия уебсайт.


Privacy Policy

Farnell respects your right to privacy. We developed this Privacy Statement to inform you about our practices. Questions regarding this Privacy Statement should be directed to info-bg@farnell.com.

Privacy is a concern to most Internet users. Farnell is acutely aware of, and sensitive to, the privacy concerns of our customers. We assure you that we do not collect personal information from you unless you provide it to us. If you are registering to use the site you will be asked to provide certain information. We are asking for this information solely the purpose of providing the services offered and authenticating your identity when you login. Be assured that we do not sell information about our customers or site visitors to third parties.

Privacy Policy Enforcement

If you feel that Farnell is violating this Privacy Statement, please contact us at info-bg@farnell.com.

Traffic Data

Each time a visitor comes to Farnell’s site, information is collected including the domain name / IP address, referring URL, browser and platform, time of visit, pages visited and searches performed, if any. These statistics are used to help us improve the performance of our website.

Aggregated traffic data may be shared with potential advertisers, research firms, and business partners for demographic purposes. When used in this aggregated form no one will be able to identify or contact you.

Use of E-mail Addresses

Registered Farnell users may “opt out” of the e-mail communications offered in the “Profile” section of the site. If you change your mind you can always reverse your decision later. E-mails that confirm business transactions will always be sent to you.

Use of Cookies

A “cookie” is a piece of information that our website sends to your browser, which then stores this information on your system. A cookie allows our website to “remember” information about your preferences either until you exit your current browser window (if the cookie is temporary) or until you disable or delete the cookie. Many users prefer to use cookies to help them navigate a website as seamlessly as possible.

You should be aware that cookies contain no more information than you volunteer, and they are not able to “invade” your hard drive and return to the sender with personal or other information from your computer. If you choose not to accept a cookie, you will still be able to use our website.

Sending You Responses and Updates

We generally respond to any e-mail questions, requests for service or information, and other inquiries we receive. We may also retain this correspondence to improve our products, services and website. Frequently we retain contact information so that we can send individuals updates or other important information about our services and products.

Surveys

From time-to-time we may request information via surveys. Participation in these surveys is completely voluntary and you always have a choice whether or not to disclose this information. Survey information will be used to monitor or improve this website, and to improve our customer service and product offerings.

Translations

If there is any conflict between the original English version of this Statement and any translation thereof then the terms of the English version will prevail.

Security

Find out how we maintain a high level of security on our site.