Поверителност

Политика за поверителност

Включително съобщение с информация

Premier Farnell UK Limited (наричано в настоящото Изявление също „Farnell“, „ние“, „нас“ или „наш“) е член на световна група от компании, от които AVNET Inc. (със седалище в САЩ) е компанията майка. Защитата на сигурността и поверителността на личните Ви данни е важна за нас. На този уебсайт Premier Farnell UK Limited, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Англия, 860093, събира и съхранява лични данни в ролята си на администратор на лични данни.

Настоящата декларация за поверителност се прилага в допълнение към нашата Политика за защита на данните и всички наши Общи условия. С цел да осигурим добросъвестно и прозрачно обработване на Вашите лични данни и спазване на приложимите закони за защита на данните, ние Ви предоставяме следната информация:

Какви лични данни събира и/или обработва Farnell?

В зависимост от Вашето взаимодействие с нас, се събират и обработват следните данни за регистрация:

 • Име на потребителя
 • Компания
 • Отдел
 • Обръщение, ако е приложимо – звание
 • Име и презиме
 • Телефонен номер, номер на факс
 • Адрес на електронна поща
 • Адрес
 • IP адрес

Как използваме Вашите лични данни?

Farnell използва личните данни, които имаме за Вас, за следните цели:

 • Регистриране на достъпа до нашите уебсайтове (IP адрес) за статистически цели, за оптимизиране, подобряване и по-нататъшно развитие на нашия уебсайт, например чрез анализиране на поведението на потребителите от гледна точка на датите и часовете и обема на данните, до които е осъществен достъп на нашия уебсайт.
 • Кореспонденция във връзка с продукти, услуги и проекти, например като отговаряме на запитвания или искания.
 • Планиране, изпълнение и управление на (договорните) отношения, например чрез извършване на трансакции и поръчки на продукти или услуги, обработка на плащания, извършване на счетоводни, одиторски, свързани с фактурирането и събирането на плащания дейности, организиране на превози и доставки, подпомагане на ремонти и предоставяне на помощни услуги.
 • Рекламиране на продукти и/или услуги, подобни или идентични на вече закупените продукти или услуги, освен ако не сте възразили срещу това, и изпращане на бюлетини.
 • Администриране и извършване на проучвания на клиенти, маркетингови кампании, пазарни анализи, състезания или други рекламни дейности или събития.
 • Поддържане и защита на сигурността на нашите продукти, услуги и уебсайтове, предотвратяване и откриване на грешки чрез лог файловете, заплахи за сигурността, измама или други престъпни или злонамерени дейности.
 • Осигуряване на спазването на правните задължения (като задължения за водене на отчетност), задълженията за проверка за нормативно съответствие и политиките на Farnell или стандартите в бранша; и
 • Разрешаване на спорове, привеждане в изпълнение на нашите договорни споразумения и установяване, упражняване или защита на правни искове.

Ние имаме право да използваме и обработваме Вашите лични данни за тези цели по силата на изпълнението на договорни отношения или на легитимен интерес на Farnell или на трета страна. Ако бъде изрично дадено от Вас, съгласието също може да служи като правно основание за обработване и използване на Вашите лични данни от Farnell. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с действие по отношение на бъдещето.

Ако правното основание за обработване на личните Ви данни вече не съществува, Farnell може да обработва личните Ви данни единствено когато има друго правно основание за обработването.

Освен това, ние използваме на уебсайтовете си бисквитки. Допълнителна информация по този въпрос можете да намерите в нашата Политика за бисквитките.

Farnell споделя ли Ваши лични данни с трети страни или трети държави?

Farnell може да предава Ваши лични данни на други компании от групите Avnet и Premier Farnell, но единствено ако и доколкото това предаване е абсолютно необходимо за посочените по-горе цели. Другите компании от групите Avnet и Premier Farnell действат единствено съгласно указанията ни и са договорно задължени да действат в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и да осигуряват подходящи технически и организационни мерки за сигурност.

Ако законът позволява, Farnell може да предава лични данни на съдилища, правоприлагащи органи, регулаторни органи или адвокати, ако това е необходимо за спазването на закона или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Във връзка с функционирането на нашите уебсайтове и услугите, предоставяни чрез нашите уебсайтове, като хостинг или поддръжка на ИТ, Farnell работи с доставчици на услуги (т.нар. Обработващи лични данни), които действат единствено съгласно указанията на Farnell и са договорно задължени да действат в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и да осигуряват подходящи технически и организационни мерки за сигурност.

Възможно е получателите на лични данни да се намират в страни извън Европейския съюз/Европейско икономическо пространство („трети страни“), в които приложимите закони не предлагат същото ниво на защита на данните, както законите на Вашата страна.

Доколкото в такова предаване на данни участват получатели в страни извън Европейския съюз или извън Европейското икономическо пространство („трети държави“), ние ще гарантираме, че предаването се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на данните, които ограничават предаването на лични данни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и които изискват прилагането на подходящи гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните.

Тези гаранции могат да се състоят в решение относно адекватното ниво на защита, с което Европейският съюз е определил, че държавата, в която се намира получателят, е въвела адекватни закони за защита на данните; или в подписването на стандартни договорни клаузи на ЕС (наричани също примерни клаузи) с получателя.

Когато от Вас е било поискано да се регистрирате за сайта element14 Community, с Ваше съгласие свързаната с Вас информация ще бъде предадена на нашата британска компания Premier Farnell Ltd, която е оператор на този сайт. Тези данни ще бъдат предадени на тях и те ще изпълняват функциите на администратори на данни във връзка с използването на Вашата информация на този сайт в съответствие с тяхната политика за поверителност.

За какъв период Farnell съхранява Вашите лични данни?

Освен ако изрично не сме посочили друго в момента на събирането на личните данни, ние изтриваме Вашите лични данни, ако задържането им повече не е необходимо за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, и до степента, в която обработването на лични данни вече не е необходимо за спазването на правно задължение съгласно приложимото право (например данъчно или търговско право).

Право на достъп до и коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването и право на преносимост на данните

Приложимото законодателство за защита на данните Ви дава право да:

 1. получите от Farnell информация за Вашите лични данни, които Farnell съхранява и/или обработва във връзка с Вас, както и да получите копие на обработваните Ваши лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 2. поискате от Farnell да коригира неточни лични данни;
 3. поискате от Farnell да изтрие Вашите лични данни, освен когато обработването на лични данни е необходимо за спазване на правно задължение;
 4. изискате от Farnell да ограничи обработването на Ваши лични данни;
 5. прехвърлите своите лични данни, които активно сте предоставили, на друг избран от Вас получател; и
 6. възразите, на основания, свързани със своята конкретна ситуация, срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на легитимни интереси на Farnell или на трето лице.

Сигурност

Farnell предприема разумни и подходящи мерки за защита на личната информация от загуба, злоупотреба и непозволен достъп, разкриване, промяна и унищожаване, като отчита надлежно рисковете, свързани с обработването и естеството на личната информация. Пример за това е използването на SSL технология (криптиране, удостоверяване, цялостност на съобщенията).

Препоръчваме Ви да излизате от профила си изцяло и да предприемате стъпки за изтриване на историята на сърфирането и бисквитките, които биха могли да се съхраняват, за да предотвратите използването на тази информация от неупълномощен потребител.

Връзки към други уебсайтове

Ако се предлага връзка към уебсайт на трето лице, тя се предлага като услуга за съответното трето лице – собственик на сайта и безплатно. Сайтове, от и към които има връзки с и от настоящия сайт, не са непременно под наш контрол и ние не носим никаква отговорност и нямаме никакви задължения по отношение на съдържанието или практиките за поверителност на който и да е такъв свързан сайт или която и да е връзка или програма за свързване по което и да е време. Ние не подкрепяме задължително компании (или свързани продукти или услуги), към или от които е свързан настоящият сайт. Ако решите да използвате някой от сайтовете на трети лица, към които има връзки на настоящия сайт, Вие го правите изцяло на свой собствен риск. С настоящото отхвърляме всякакви права върху търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, логотипи, авторски права, патенти, имена на домейни или други права на интелектуална собственост на трети лица.

От време на време можем да Ви предлагаме възможността да извършвате трансакции чрез PayPal. По отношение на всички такива трансакции се прилага политиката за поверителност на PayPal, която можете да видите на www.paypal.com под връзката „Поверителност“ в долния край на техния уебсайт.

Информация за контакт по въпросите на поверителността на личните данни

Екипът за защита на данните на Farnell осигурява подкрепа по всички въпроси, коментари, опасения или оплаквания, свързани с поверителността на данните, както и в случай, че субектът на данни желае да упражнява някое от посочените по-горе свои права, свързани с поверителността на данните. Можете да се свържете с екипа за защита на данните на Farnell на: DPO@farnell.com.

Длъжностното лице по защита на личните данни на Farnell за Германия (Farnell GmbH) е Stefan Schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Екипът за защита на данните на Farnell ще положи всички усилия, за да се справи с всякакви искания или жалби, представени на вниманието му. Субектът на данни има право да се обърне към компетентния орган за защита на данните с искания или оплаквания. Списък на националните органи за защита на данните може да намерите тук.

Когато сърфиране в и използвате нашия уебсайт, Farnell събира, съхранява и/или обработва лични данни. С цел осигуряване на добросъвестно и прозрачно обработване на Вашите лични данни и спазване на приложимите закони за защита на данните, моля, прочетете нашата Политика за защита на личните данни във връзка с личните Ви данни. Можете да видите какви бисквитки използваме и как да зададете предпочитанията си в нашата Политика за бисквитките.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Политика за защита на данните

Farnell – Политика за защита на данните

I. Увод

Premier Farnell UK Limited (наричано в настоящото Изявление също „Farnell“, „ние“, „нас“ или „наш“) е член на световна група от компании, от които AVNET Inc. (със седалище в САЩ) е компанията майка. Ние се ангажираме да гарантираме спазване на приложимите закони и разпоредби за защита на данните. Настоящата Политика за защита на данните („Политика“) се основава на принципите и изискванията на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните („GDPR“). Чрез настоящата Политика бихме искали да информираме Вас, субекта на данните, за това как и защо събираме, обработваме и използваме лични данни, както и за Вашите права като субект на данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

II. Обхват и допълващи документи

Настоящата Политика се прилага за всички компании, зависими дружества от групата, свързани дружества, офиси и бизнес звена на всички дружества от групата на AVNET Inc. в Европа, Близкия Изток и Африка. Настоящата политика обхваща всички форми на обработване на лични данни. В нея е описано как Farnell събира, използва и споделя лични данни, получени директно от потребителя, клиента, доставчика, бизнес партньора или други лица или получени непряко от други източници. Тя се прилага при обработването на лични данни, получени чрез всякакъв канал за комуникация или по всякакъв начин, включително, но не само, електронна поща, прехвърляне на файлове, подаване на лични данни в приложения и инструменти, уебсайтове или мобилни приложения, страници и платформи в социални медии.

Настоящата политика може да бъде допълнена с конкретни съобщения и изявления за защита на данните и поверителност, които се отнасят до специфични форми или цели на обработването на данни. Анонимизираните данни (нелични данни), например данните за статистически оценки или проучвания, не попадат в обхвата на настоящата Политика.

В държавите, в които данните на юридическите лица са защитени в същата степен както личните данни, тази политика се прилага еднакво и по отношение на данни на юридически лица.

III. Прилагане на националните закони

Въпреки че Общият регламент относно защитата на данните е приложим в целия ЕС, в някои държави може да има закони и разпоредби, които налагат допълнителни изисквания за защита на данните, по-специално условия за законна обработка на данни. Ако е така, за всеки отделен случай трябва да се проверява дали тези закони могат да имат предимство.

IV. Речник и определения

Речник на определени термини и определенията им е включен в Приложение А към настоящата Политика.

V. Лични данни, които обработваме, цели и правно основание

Този раздел на нашата политика описва какви лични данни събираме и обработваме, за какви цели и на какво правно основание. Обемът на обработваните от нас лични данни зависи от контекста и обстоятелствата на Вашето взаимодействие с нас.

1. Обработване на поръчки и изпълняване на договорни задължения

Когато правите поръчки за закупуване на стоки или услуги от нас или ако поискате информация за продукти и услуги преди да направите поръчка, или ако поискате подкрепа във връзка с продукта или услугите, които сте поръчали, ние ще обработваме личните данни, които са необходими за договаряне и изпълняване на договор и за изпълняване на всички договорни задължения, както и за упражняване на правата ни по договора. Това включва и консултантски услуги по договора, ако това е свързано с целта на договора. Преди сключването на договор личните данни могат да бъдат обработвани, за да се подготвят предложения и оферти или за да се изпълнят други искания на кандидата във връзка със сключването на договора.

За тази цел обработваме лични данни (включително име/наименование, звание, електронна поща, телефон, пощенски адрес, адрес за доставка и адрес за фактуриране), информация за поръчката и клиента (включително поръчани и предоставени стоки и услуги, инструкции относно поръчката, стопанска дейност и интереси на клиента и история на поръчките), финансова информация (включително данни за фактури, предпочитани начини на плащане, срок за плащане, банкова сметка и информация за кредитна карта).

Правното основание за обработване на лични данни за целите на обработването на поръчки, изпълняването на договорни задължения и упражняването на договорни права се съдържа в член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (необходимост във връзка с договор). Правното основание за обработване на лични данни за целите на разбирането на стопанската дейност и интересите на клиента и поддържането на история на поръчките се съдържа в член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (легитимни интереси). Правното основание за обработване и съхраняване на лични данни за целите на спазването на задълженията за водене на отчетност (включително търговски счетоводни стандарти и данъчни и фискални задължения) се съдържа в член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните (правно задължение).

2. Сърфиране или регистрация в нашите уебсайтове, страници и платформи в социални медии

Когато сърфирате в нашите уебсайтове, страници и платформи в социални медии, ние може да използваме бисквитки и други технологии за проследяване, за да уловим и разберем как използвате нашите уебсайтове, страници и платформи в социални медии.

Не всички наши уебсайтове използват бисквитки и технологии за проследяване, които събират лични данни. В зависимост от използваните бисквитки и технологии за проследяване, ние събираме информация за поведението Ви при онлайн сърфиране в нашите уебсайтове, страници и платформи в социални медии, включително информация за това как реагирате на реклами и предложения, или как се извършва процесът на покупка. Можем също така да събираме информация за устройството, което сте използвали за достъп до нашите уебсайтове, страници и платформи в социални медии (включително модел на устройството и операционна система, тип на браузъра, IP-адрес, идентификатори на мобилни устройства).

Конкретна информация за бисквитките и технологиите за проследяване, които се използват на съответните ни уебсайтове, страници и платформи в социални медии, е предоставена в нашата Политика за бисквитките. Тя включва информация как да деактивирате бисквитките в браузъра си и как да предотвратите проследяването на поведението при сърфиране.

Когато се регистрирате в един от нашите уебсайтове, страници и платформи в социални медии, ние обработваме допълнително лични данни (включително име, звание, електронна поща, телефон) и данни за профила (включително потребителско име, парола, данни за влизане/излизане), освен когато е разрешена регистрация под измислено име или псевдоним. Ако решите да не ни предоставите тази информация, за съжаление е възможно да не можете да се регистрирате или да използвате всички услуги или част от услугите, за които се изисква регистрация.

Правното основание за обработването на информация за поведението при онлайн сърфиране, ако тази информация съдържа лични данни, се съдържа в член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните (съгласие), ако поискаме от вас да дадете съгласие за обработване на Вашите лични данни. Други конкретни разпоредби в законите, свързани с обработването на данни в онлайн контекст, също могат да изискват Вашето съгласие. При някои обстоятелства, например когато обработваме ограничено количество лични данни, които по вид и характер не влияят значително на Вашите права и свободи, правното основание за обработването на личните Ви данни в контекста на сърфирането или регистрацията в нашите уебсайтове, страници и платформи в социални медии се съдържа в член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (легитимни интереси). Нашият легитимен интерес е да разберем интересите и дейностите на потребителите, за да ни даде това възможност да подобрим и адаптираме нашите уебсайтове и предложения, да рационализираме процеса на купуване и да открием и предотвратим злоупотреби и измами.

3. Комуникация, маркетинг, участие в промоции, събития и обратна връзка

Когато се обърнете към нас с каквото и да е запитване или заявка, ние ще обработваме Вашите лични данни (включително име, звание, фирма или организация, за която работите, електронна поща, телефон, друга информация за контакт), доколкото това е необходимо, за да обработим Вашето запитване или искане и да Ви отговорим.

Когато сте закупили стоки или услуги от нас или сте ни посочили, че се интересувате от определени стоки или услуги, ние можем да обработваме Вашите лични данни (включително име, звание, фирма или организация, за която работите, електронна поща, телефон, друга информация за контакт), за да се свързваме с вас и да Ви изпращаме информация за стоки и услуги, нови технологични разработки, специални оферти и бизнес възможности, които предлагаме или които предлагат нашите бизнес партньори.

Когато участвате в промоции или събития, хоствани или спонсорирани от нас, ние ще обработваме Вашите лични данни (включително име, звание, фирма или организация, за която работите, електронна поща, телефон, друга информация за контакт), за да управляваме участието Ви в промоцията или събитието, за да Ви предоставяме информация за стоки и услуги, нови технологични разработки, специални оферти и бизнес възможности, които предлагаме или които предлагат нашите бизнес партньори. Ние ще обработваме Вашите лични данни също така за да поискаме обратна връзка относно промоцията или събитието и относно Вашето удовлетворение от нашите стоки или услуги или стоките и услугите на нашите бизнес партньори и ефективността. Може също да Ви помолим да дадете своя принос за подобряването и усъвършенстването на нашите стоки и услуги и на сътрудничеството с нашите бизнес партньори.

Правното основание за обработването на лични данни за целите на комуникирането с Вас и изпращането на отговори на всякакви запитвания и заявки се съдържа в член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (необходимост във връзка с договор), доколкото възниква в контекста на подготвянето или улесняването на сключването на договор или на предоставянето на отговор на запитвания и заявки във връзка с договор. Когато личните данни се обработват за комуникиране с вас по други въпроси, правното основание се съдържа в член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (легитимни интереси).

Когато обработваме лични данни, за да се свързваме с вас и да Ви изпращаме информация за стоки и услуги, нови технологични разработки, специални оферти и бизнес възможности, които предлагаме или които предлагат нашите бизнес партньори, правното основание се съдържа в член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните (съгласие), ако поискаме от вас да дадете съгласие за обработване на Вашите лични данни за тази цел. При някои обстоятелства, например когато обработваме ограничено количество лични данни, които по вид и характер не влияят значително на Вашите права и свободи, правното основание за обработването на личните Ви данни с цел да се свържем с Вас и да Ви изпратим информация за подобни стоки и услуги, нови технологични разработки, специални оферти и бизнес възможности се съдържа в член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (легитимни интереси).

Когато обработваме лични данни, за да управляваме Вашето участие в промоция или събитие или за да Ви предоставяме информация за стоки и услуги, нови технологични разработки, специални оферти и бизнес възможности, които предлагаме или които предлагат нашите бизнес партньори, или за да Ви помолим за обратна връзка или да дадете своя принос, правното основание се съдържа в член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните (съгласие), ако поискаме от вас да дадете съгласие за обработване на Вашите лични данни за тази цел. При някои обстоятелства, например когато обработваме ограничено количество лични данни, които по вид и характер не влияят значително на Вашите права и свободи, правното основание за обработването на личните Ви данни се съдържа в член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (легитимни интереси).

4. Правни задължения и нормативно съответствие

Като дружество, осъществяващо дейност в световен мащаб, ние трябва да спазваме различни закони и разпоредби, които ни налагат правни задължения. Някои от тези закони и разпоредби могат да изискват събирането и обработването на лични данни (например данъчни закони, търговски закони, търговски и експортни разпоредби, митнически кодекси, закони срещу изпирането на пари). Когато такива правни задължения се основават на закони и разпоредби на ЕС или на държави — членки на ЕС, правното основание за обработването на лични данни се съдържа в член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните. Когато такива правни задължения се основават на закони и разпоредби на трети държави (извън ЕС), изпълняването им може да представлява легитимен интерес. Ако е така, правното основание за обработването на лични данни се съдържа в член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните. Последното се отнася и за обработването на лични данни с цел осигуряване на съответствие с нашите политики, кодекси за поведение и разпоредби.

5. Наемане на работа и кандидатстване за работа

Когато набираме хора, ще обработваме личните данни, които предоставяте като част от Вашето заявление. Обработването на данни с цел набиране на персонал и провеждане на процеса на кандидатстване обикновено включва лични данни (включително име, звание, електронна поща, телефон, пощенски адрес) и автобиография и данни за квалификацията (включително дипломиране, висше образование, сертификати за обучение, сертификати за специализирано образование, препоръки и умения). След приключване на процеса на кандидатстване можем да продължим да обработваме (съхраняваме) лични данни на кандидатите за определен период от време, когато това е необходимо, за да гарантираме, че можем да упражняваме права или да се защитаваме срещу претенции в контекста на процеса на набиране на персонал.

Правното основание за обработване на лични данни за целите на набирането на персонал и обработването на заявления се съдържа в член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (необходимост във връзка с договор), доколкото обработването е необходимо за преглед и оценка на заявленията и за подбор на кандидати и сключване на трудов договор, както и за упражняване на права или защита срещу претенции в контекста на процеса на кандидатстване.

Когато кандидатстват за работа в Farnell чрез уебсайт за кариерно развитие, платформа за набиране на персонал или портал за работа или когато отговарят на обява за работа, кандидатите трябва също така да обръщат внимание на по-конкретната информация за поверителност, която може да бъде предоставена на уебсайта за кариерно развитие, платформата за набиране на персонал, портала за работа или в обявата за работа.

VI. Лични данни на деца

Дейността на Farnell е ориентирана към сделки между стопански субекти (B2B). Ето защо ние не искаме умишлено лични данни от деца и не изпращаме на деца искания за предоставяне на лични данни. Въпреки че потребители от всички възрасти могат да разглеждат нашите уебсайтове, страници в социални медии или платформи, те са ориентирани към сделки между стопански субекти и не са насочени към деца. Ако забележим, след като бъдем уведомени от родител или настойник или след като открием по друг начин, че дете на възраст под 16 години е било неправомерно регистрирано на някой от нашите уебсайтове, страници в социални медии или платформи, ще анулираме профила и регистрацията и ще заличим личните данни на детето от нашите бази данни.

VII. Споделяне на лични данни с доставчици на услуги и трети лица

Не всяко обработване на личните Ви данни ще се извършва от самото Farnell. Понякога ще използваме доставчици на услуги и търговци („обработващи“), които ще обработват лични данни за нас, от наше име и съгласно нашите инструкции. Тези обработващи могат да бъдат външни дружества или свързани лица на Farnell (дружества от групата). Всяко такова възлагане на обработване на данни на външни изпълнители ще следва процедурата за комплексна проверка на доставчика на услуги/търговеца и протокола за мониторинг и ще се управлява от Споразумение за обработване на данни.

Доколкото използваме доставчици на услуги и търговци като обработващи за целите на обработването на лични данни от наше име, личните Ви данни могат да се споделят със следните категории получатели:

Доставчици на ИТ услуги, доставчици на услуги във връзка с приложения, доставчици на интернет услуги, доставчици на услуги за хостинг на платформи и уебсайтове, компании за премахване на данни, маркетингови агенции, агенции за проучване на пазара, рекламни партньори, доставчици на услуги за управление на поръчки и клиентски сметки, доставчици на платежни услуги, доставчици на логистични услуги, доставчици на услуги за обслужване на клиенти.

Освен споделянето на лични данни с доставчици на услуги и търговци, може да е необходимо да споделяме личните Ви данни с трети лица поради съществуващо правно задължение или защото е налице легитимен интерес да се гарантира спазването на правилата и разпоредбите, или с цел улесняване на бизнес сътрудничеството. В тези случаи Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните категории получатели:

Публични и административни органи, правоприлагащи агенции и агенции за предотвратяване на измами, съдилища, адвокати, данъчни счетоводители, счетоводни и одиторски фирми, агенции за кредитен рейтинг, доставчици на платежни карти и застрахователни компании, производители и дистрибутори, търговци на дребно.

Ако използвате нашите уебсайтове, страници в социални медии или платформи и ако решите да свържете профилите си в социалните медии към нас или сте влезли в профила си в социалните медии, личните Ви данни могат да бъдат споделяни с операторите на тези страници в социалните медии и платформи.

Когато от Вас е било поискано да се регистрирате за сайта element14 Community, с Ваше съгласие свързаната с Вас информация ще бъде предадена на нашата британска компания Premier Farnell Ltd, която е оператор на този сайт. Тези данни ще бъдат предадени на тях и те ще изпълняват функциите на администратори на данни във връзка с използването на Вашата информация на този сайт в съответствие с тяхната политика за поверителност.

Ако продадем или купим дружество или активи или прехвърлим част от нашата дейност на нов собственик, ние ще разкрием личните Ви данни пред потенциалния продавач или купувач на това дружество или тези активи или на трето лице, което придобива нашите активи или на което се прехвърля дружеството.

Ние можем да споделяме информация със свързани или несвързани трети лица на анонимна, обобщена основа. Въпреки че тази информация няма да Ви идентифицира лично доколкото не съдържа лични данни, в някои случаи тези трети лица могат да съчетаят тази обобщена информация с други данни, които имат за Вас или които са събрали от Вас или са получили от трети лица по начин, който им позволява да Ви идентифицират лично. Когато споделяме такива данни с трети лица, ние предприемаме стъпки, за да гарантираме, че те използват подходящи предпазни мерки за защита на вашите данни.

VIII. Периоди на съхраняване на личните данни

Най-общо съхраняваме личните данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които те се обработват. В повечето случаи обаче личните данни се обработват за повече от една цел, например ако обработването на данните се извършва в контекста на покупка, ние обработваме лични данни с цел обработване и изпълнение на поръчката, доставяне на стоките или услугите, фактуриране и плащане, както и осигуряване на обслужване на клиента след това. Все пак като корпорация ние също така имаме задължения за водене на отчетност и трябва да спазваме данъчните и търговските закони, които изискват определени документи и файлове, които могат да съдържат лични данни, да се съхраняват много по-дълго.

Ако обработваме лични данни за целите на обработване на поръчки и изпълняване на договорни задължения, ние ще съхранявам Вашите лични данни докато Вие сте ни клиент или имате бизнес отношения с нас. Лични данни, съдържащи се в документи или файлове, които са обект на данъчното законодателство, ще се съхраняват в продължение на 10 години (освен когато законовите разпоредби или висящи съдебни дела или неприключени данъчни производства изискват по-дълго задържане). Лични данни, съдържащи се в документи или файлове, които са обект на търговското законодателство, ще се съхраняват в продължение на 6 години (освен когато законовите разпоредби или висящи съдебни дела изискват по-дълго задържане).

Ако обработваме лични данни с цел да разберем поведението Ви в мрежата, ще съхраняваме лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да създадем потребителски статистики и аналитични отчети, които използват агрегирани данни (нелични данни). В нашата Политика за бисквитките е предоставена конкретна информация за това колко време ще се съхраняват такива лични данни.

Ако обработваме лични данни за целите на комуникация, маркетинг, промоции, събитие и обратна връзка, ние ще съхраняваме данните, докато имаме нужда от тях, за да комуникираме с вас, или докато имаме легитимен интерес да Ви предоставяме информация за дейността, продукти и услуги или материали за маркетинг, събития и промоции, освен когато сте възразили срещу обработката на личните Ви данни за такива цели.

Ако обработваме лични данни с цел спазване на законови и подзаконови разпоредби, които налагат на Farnell правни задължения, ние съхраняваме личните данни за периода, изискван от такива закони и разпоредби.

Ако обработваме лични данни за целите на набирането на персонал и провеждането на процеса на кандидатстване, ние съхраняваме личните данни, докато те са необходими за прегледа и оценката на заявленията, за подбора на кандидати и за договарянето и сключването на трудов договор, както и за упражняването на права или защитата срещу претенции в контекста на процеса на кандидатстване. Ако кандидатурата Ви е успешна, Вашите лични данни – доколкото е необходимо за изпълнението на трудовия договор – ще се съхраняват, докато сте наети на работа от Farnell и толкова дълго след прекратяване на трудовата ви заетост, колкото е необходимо за спазване на изискванията за съхранение, или толкова дълго, колкото налагат предстоящите или висящи съдебни дела. Ако кандидатурата Ви не е успешна, ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок до шест месеца, за да се защитим срещу потенциални искове и съдебни дела.

Ако кандидатурата Ви не е успешна, но сте се съгласили да съхраняваме Вашите лични данни за бъдещи възможности, ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок до две години, освен когато на нашите уебсайтове за кариерно развитие, платформи за набиране на персонал или портали за работа, или в обявата за работа е посочено друго.

IX. Предаване на лични данни в трети държави

Понякога може да е необходимо да предадем лични данни на получатели в други държави. Това може да се случи, когато определена информация, която може да съдържа лични данни, трябва да бъде споделена с нашата компания-майка Avnet, Inc. в САЩ или в контекста на международно сътрудничество и съвместна работа с нашите бизнес партньори, или във връзка с обработването, управляването и международния превоз на поръчки. Ако и доколкото използваме услугите на обработващи данни, ние можем да предаваме Ваши лични данни на обработващи данни, които се намират в други държави.

Доколкото в такова предаване на данни участват получатели в страни извън Европейския съюз или извън Европейското икономическо пространство („трети държави“), ние ще гарантираме, че предаването се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на данните, които ограничават предаването на лични данни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и които изискват прилагането на подходящи гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните.

Тези гаранции могат да се състоят в решение относно адекватното ниво на защита, с което Европейският съюз е определил, че държавата, в която се намира получателят, е въвела адекватни закони за защита на данните; или в подписването на стандартни договорни клаузи на ЕС (наричани също примерни клаузи) с получателя.

Ако имате конкретно безпокойство по отношение на адекватната защита на личните Ви данни при предаването им в трети държави, можете да направите запитване до мениджъра за защита на данните на адрес: DPO@farnell.com.

X. Сигурност на личните данни и защита на данни от платежни карти

Ние сме въвели технически и организационни мерки за сигурност за защита на личните данни, които обработваме, срещу случайни или незаконни манипулации, унищожаване или загуба, промяна и срещу неразрешено разкриване на или достъп от трети лица. Тези мерки за сигурност включват инструменти за удостоверяване, защитни стени, мониторинг на ИТ системи и мрежи, псевдонимизация и криптиране на лични данни.

Техническите и организационните мерки за сигурност се преразглеждат и коригират редовно, като се отчитат съвременните технологии, естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете и вероятността от възникването им. Въпреки това, предвид динамичния контекст на мерките за сигурност, съвременните технологии, уязвимостите, заплахите и рисковете, не може да бъде гарантирана абсолютна сигурност.

Можем да съхраняваме данните за Вашата платежна карта единствено за целите на вземане на плащания за всяка поръчка, която ни подадете. Също така ще съхраняваме тези данни, за да ускорим всички бъдещи покупки, които можете да направите от нас. Ние защитаваме всички данни от карти, които съхраняваме, като разкриваме само последните четири цифри от номера на сметката при потвърждаване на поръчка. Ние поддържаме физически, електронни и процедурни механизми за контрол във връзка със събирането, съхраняването и разкриването на всяка лична информация, която съхраняваме. Отнасяме се много сериозно към своите задължения за сигурност и бихме Ви помолили да предприемате разумни мерки, за да гарантирате, че ще защитите данните на профила си, включително идентификационните данни и паролата, за да предотвратите използването им по неоторизиран начин. Препоръчваме Ви да излизате от профила си изцяло и да предприемате стъпки за изтриване на историята на сърфирането и бисквитките, които биха могли да се съхраняват, за да предотвратите използването на тази информация от неупълномощен потребител.

Ако имате конкретно безпокойство по отношение на сигурността на личните Ви данни, можете да направите запитване до мениджъра за защита на данните на адрес: DPO@farnell.com.

XI. Маркетингови предпочитания

Както е посочено в раздел IV. 3 от настоящата Политика, може или да сме получили Вашето съгласие, или да имаме легитимен интерес от обработването на Вашите лични данни (включително име, звание, фирма или организация, за която работите, електронна поща, телефон, друга информация за контакт), за да управляваме участието Ви в промоция или събитие или за да Ви предоставяме информация за стоки и услуги, нови технологични разработки, специални оферти и бизнес възможности, които предлагаме или които предлагат нашите бизнес партньори. За тези цели можем да използваме личните Ви данни, в съответствие с предпочитанията, ако сте изразили такива, за да ви изпращаме информация за продукти и услуги и маркетингови съобщения по електронна поща, поща, телефон и социални медии, освен когато сте поискали да не го правим.

Освен когато като правно основание се изисква съгласие, което също изисква включване, винаги ще имате възможност да се откажете от получаването на информация за продукти и услуги и маркетингови съобщения, като просто поставите отметка в квадратче или кликнете върху бутон или връзка, или като промените предпочитанията си в настройките на профила си, ако е приложимо.

Можете, разбира се, да ни инструктирате по същия начин да прекратим изпращането на информация за продукти и услуги и маркетингови съобщения по всяко време впоследствие. Ако имаме право да Ви изпращаме маркетингова информация, можете да се откажете по всяко време (без разходи за електронна поща освен разходите на оператора за пренос на данни). Ако не желаете повече да се свързваме с вас за маркетингови цели, моля, кликнете тук, за да актуализирате предпочитанията си в профила си, или се свържете с нас по електронна поща на адрес unsubscribe-uk@farnell.com (като ни уведомите какъв вид маркетинг не искате да получавате повече) или по телефона на 00800 1154487 (възможно е да бъдете таксувани – моля, обърнете се към доставчика на телекомуникационни услуги за повече подробности).

Ако ни инструктирате да спрем да Ви изпращаме информация за продукти и услуги и маркетингови съобщения, може да отнеме известно време, докато всички наши системи и приложения бъдат актуализирани, така че все още можете да получавате съобщения от нас, докато обработим напълно Вашите инструкции.

Моля, имайте предвид, че инструкцията да спрем да изпращаме маркетингови съобщения няма да спре другата ни комуникация с Вас, като потвърждаване на поръчки, актуализации на поръчки, известия за доставка или искания за плащане.

XII. Други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове. Нашата декларация за поверителност и политика важат само за настоящия уебсайт, така че когато се свързвате с други уебсайтове трябва да проверявате декларацията за поверителност на тези сайтове.

От време на време можем да Ви предлагаме възможността да извършвате трансакции чрез PayPal. По отношение на всички такива трансакции се прилага политиката за поверителност на PayPal, която можете да видите на www.paypal.com под връзката „Поверителност“ в долния край на техния уебсайт.

XIII. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Вие имате много права по отношение на личните си данни и на начина, по който тези данни се използват. Тези права са представени в обобщен вид по-долу. За да предявите някое от тези права, можете да се свържете с Farnell юридическото лице, което е посочено като Администратор в раздел XV по-долу, или с длъжностното лице по защита на личните данни от Farnell юридическо лице, ако е приложимо.

1. Право на достъп до личните Ви данни

Вие имате право да поискате потвърждение дали обработваме лични данни, свързани с Вас.

Ако обработваме лични данни, свързани с вас, имате право да поискате достъп до личните данни и да получите допълнителна информация относно целта на обработването; категориите на съответните лични данни; кой друг извън Farnell може да е получил данните, включително получателите в трети държави; всяка налична информация за това какъв е източникът на данните, ако не сте ги предоставили директно на нас; предвидения период на съхранение на личните данни или, ако това не е възможно, критериите за определяне на този период. Можете също така да поискате копие от личните данни, които са в процес на обработване.

2. Право на коригиране на личните Ви данни

Вие имате право да коригирате обработваните от нас записи на Ваши лични данни, ако са неточни или неправилни.

3. Право на изтриване на личните Ви данни

Имате право да поискате заличаването (изтриването) на личните Ви данни. Възможно е обаче да има причини и правни основания да съхраняваме личните Ви данни въпреки Вашето искане, например ако все още имате бизнес отношения с нас и ние се нуждаем от данните за изпълняване на поръчки или на други договорни задължения, или ако задълженията за водене на отчетност не разрешават заличаването, или когато обработването на оплакване не е приключило. Ако трябва да продължим да обработваме Вашите лични данни, ще Ви кажем каква е причината за това, когато отговаряме на Вашето искане.

4. Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни

Вие имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с Вашето конкретно положение или обстоятелства. Възможно е обаче да съществуват причини и правни основания за обработване на личните Ви данни въпреки възраженията Ви. Ако отхвърлим искането Ви, ще Ви предоставим информация, обясняваща причината за това.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработването. Това включва всякакво профилиране на личните Ви данни, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

5. Право да ограничите обработването на личните Ви данни

Имате право да ограничите обработването на личните Ви данни. Това означава, че при определени условия Вие можете да ограничите начина, по който обработваме и използваме личните Ви данни. Правото на ограничаване на обработването може да бъде упражнено по-специално ако имате проблеми със съдържанието на личните данни, които съхраняваме, или с начина на обработването им, например ако оспорвате точността на личните данни, които съхраняваме, и ние проверяваме точността на данните, обработването може да бъде ограничено за срока на проверката.

6. Право да оттеглите съгласието за обработване на личните Ви данни

Когато съгласието служи като правно основание за обработването на Вашите лични данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието обаче обикновено има действие единствено по отношение на бъдещо обработване. Всяко основано на съгласие обработване на лични данни в миналото може да е подчинено на други разпоредби или задължения, които изискват и легитимират по-нататъшното обработване на личните данни.

7. Право на преносимост на личните Ви данни

Вие имате право да поискате от нас да преместим, предадем или копираме лични данни, които сте ни предоставили, за да можете да използвате тези лични данни за друга услуга или в друг доставчик. Можете да поискате копие на личните данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да можете да ги съхранявате за бъдещо лично ползване. Можете също така да поискате да предадем данните директно на друга организация.

Въпреки това, правото на преносимост на данните може да бъде ограничено от техническата осъществимост на предаването. Правото на преносимост на данните не създава задължение за нас да възприемаме или поддържаме системи за обработка, които са технически съвместими със системите на други организации.

8. Право на жалба до надзорен орган за защита на данните

Вие имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на данните, ако считате, че ние сме обработвали Вашите лични данни неправилно или незаконосъобразно, както и че не сме уважили по подходящ начин Ваши искания.

Съответният надзорен орган за защита на данните, в който следва да се подаде жалбата, е компетентният орган за Вашето местопребиваване или Вашата държава или надзорният орган, който е компетентен за нас. Последният е:

Служба на комисаря по информацията (Information Commissioner’s Office)
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Обединено кралство

Когато подадете жалба, Надзорният орган за защита на данните ще Ви информира за напредъка и резултата от жалбата.

XIV. Как да се свържете с нас по въпроси на защитата на лични данни

Ако имате въпроси или безпокойства относно тази Политика за защита на данните или относно защитата на личните Ви данни, моля, свържете се с нашия екип за защита на данните на адрес: DPO@farnell.com.

Някои правни субекти на Farnell са назначили длъжностно лице по защита на личните данни. Ако е приложимо, можете да се обърнете и директно към длъжностното лице по защита на личните данни, като използвате информацията за контакт, предоставена от съответните правни субекти на Farnell.

XV. Администратор на данни и отговорност

Освен когато е посочено друго, компанията Farnell, която администрира този уебсайт, е администратор на Вашите лични данни. Тя определя целите на и средствата за обработването на Вашите лични данни и отговаря за спазването на приложимите закони и разпоредби за защита на данните и изискванията на тази Политика.

XVI. Изменения на Политиката

Ние си запазваме правото да внасяме изменения в Политиката по всяко време. Настоящата Политика може да бъде изменена съгласно определената процедура за изменение на политиките и уведомяване за измененията.

Приложение А: Речник и определения

Принцип на отчетност
означава, че администраторите носят отговорност за и могат да демонстрират съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, който изисква администраторът да въведе подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с този регламент, както и да преразглежда и при необходимост да актуализира тези мерки.
Администратор
означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
Политика за защита на данните
Означава Политиката за защита на данните за Европа, Близкия Изток и Африка.
Споразумение за обработване на данни
означава споразумение, което представлява част от рамковото споразумение между администратора и обработващия лични данни и отразява договореностите между страните по отношение на обработването на лични данни в съответствие с изискванията на законите за защита на данните.
Оценка на въздействието върху защитата на данните
означава процеса на оценка на конкретната вероятност и тежестта на високия риск, като се вземат предвид естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването и източниците на риска; оценката на въздействието следва да включва по-специално предвидените мерки, гаранции и механизми за ограничаване на този риск, с които се осигурява защитата на личните данни и се доказва съответствието с Общия регламент относно защитата на личните данни.
Субект на данни
означава идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Общ регламент относно защитата на личните данни
означава Общият регламент относно защитата на личните данни, а именно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
Международна организация
означава организация и нейните подчинени органи, регламентирани от международното публично право, или друг орган, създаден чрез или въз основа на споразумение между две или повече държави.
Лични данни
означава всяка информация, свързана с (i) идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, и (ii) идентифицирано юридическо лице или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано (когато съгласно приложимите закони и разпоредби за защита на данните тази информация е защитена по подобен начин като личните данни или личната информация).
Нарушение на сигурността на лични данни
означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
Обработване
означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Обработващ лични данни
означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
Профилиране
означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
Псевдонимизация
означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
Получател
означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
Специални категории лични данни
означава лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
Трета страна
означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023