Условия & обстоятелства

Premier Farnell UK Limited (търгува под името Farnell) Експортни условия за Доставка за Бизнес клиенти

Валидност на Каталога: от м. март 2008 г. до м. март 2009 г. Дата на издаване на тези Условия: м. март 2008 г.

1. Дефиниции

Посочените по-долу термини имат значението дадено им по-долу в настоящите условия за доставка:
Каталог” – каталогът (под каквато и да е форма, на хартиен или електронен носител), в който са посочени тези условия.

Дружество” – Farnell, търговско поделение на Premier Farnell UK Limited (ЕИН на дружеството 00860093), със седалище и адрес на управление Армли Роуд №150, Лийдс, Западен Йоркшир, LS12 2QQ (150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ) или разрешените му правоприемници.

Условия” – настоящите условия.

Договор” – всеки договор между нас и Вас за продажбата на Стоки и/или предоставяне на Услуги.

Клиент” означава лице (лица), дружество или друго юридическо лице, поръчката за Стоки на което е приета от Дружеството

Стоки” – всички стоки доставени или които предстои да Ви бъдат доставени от нас.

Услуги” – всички услуги предоставени или които ще Ви бъдат предоставени от нас.

Доставки” – всички Стоки или Услуги.

писмено” – включва комуникации по електронен път.

2. Условия

Всички поръчки се приемат от Дружеството по силата на и съгласно тези Условия.
Тези Условия отменят и изключват всички условия при, или на които са се позовавали Дружеството и Клиентът по време на преговори или в хода на сделката между тях, или посочени в стандартните условия на Клиента. В случай на конфликт между

 •  другите условия на този Каталог и настоящите Условия; или
 • условията на поръчката и тези Условия

предимство имат настоящите Условия, освен ако няма друга договореност с Дружеството в писмена форма. Заедно с всички други условия, приети от Дружеството във връзка с дадена поръчка, настоящите Условия, съставляват цялостното споразумение между Дружеството и Клиента във връзка с поръчаните Доставки. Не се допускат изменения на тези Условия, освен ако не са изрично одобрени в писмена форма от надлежно упълномощен директор на Дружеството.

3. Цени

Освен ако не е заявено друго, цените за Доставките са в Евро, без ДДС, което, ако е подходящо, се включва по време на доставката в цената посочена в Каталога или, където е подходящо, в писмената оферта на Дружеството. Дружеството е положило всички разумни усилия да осигури цените на Доставките да са точно посочени в Каталога, но запазва правото си да ги променя по всяко време без предупреждение. Фактурираните цени ще бъдат тези, действащи в момента на приемане на поръчката. В случаите, когато Доставките се правят на части („Доставка по план-график”), дължимата цена за нея ще бъде тази, приложима по време на доставката на първата партида от Доставките, но когато Доставката по план-график може да продължи за период от 90 дни или повече, Дружеството запазва правото си да фактурира на Клиента допълнителни суми, ако цената на Доставките се увеличи преди края на този период или да вземе предвид промените в приложимия обменен курс.

Всички Доставки извършени на адрес в Обединеното Кралство ще включват ДДС по курса в момента, включително където Стоките са за последващ износ. При получаване на доказателство, което отговаря на Митническо/Акцизно известие 703, че Стоките са изнесени, се издава кредитно известие за цялата стойност на ДДС.

За пратки за друга държава членка на ЕС, ДДС няма да се начислява, при условие, че е представен ДДС номер в ЕС от получателя на Стоките към момента на поръчката.

Доставките в държава, която не е член на ЕО ще бъдат без начисляван ДДС в съответствие с Митническо/Акцизно известие 703.

Стандартната документация на Дружеството включва отделна фактура и известие за изпращане. Разходите за други документи като издаване на сертификат от търговската камара или легализации в консулски отдел или получаване на копия от фактури не се включват в цената, освен ако не са посочени в офертата на Дружеството или про-форма фактурата и Дружеството, при поискване, ще посочи отделните суми по тези разходи.

4. Плащане

Плащането може да се извърши изцяло авансово по един от следните начини, договорени с Дружеството:

 1. във валутата посочена във фактурата.
 2. чрез нетен междубанков превод, за който при поискване ще бъдат предоставени данни за банковата сметка на Дружеството.
 3. с кредитни карти Access/Visa
 4. чрез акредитив, при условие че цената на Стоките (включително доставка и други такси и мита) е повече от €7500
  и акредитивът:
  1. е НЕОТМЕНЯЕМ.
  2. е одобрен от уважавана Банка в Обединеното Кралство, приемлива за Дружеството.
  3. разрешава плащане на предявяване на Дружеството в евро.
  4. съответства напълно по отношение на цена, описание, начин на изпращане и др. посочени в офертата на Дружеството или в про-форма фактурата.
  5. посочва, че всички банкови такси, комисионни и др. са за сметка на Клиента.
  6. разрешава частична спедиция и транс-спедиция.
  7. дава на Дружеството достатъчно време за изпращане на Стоките и за изготвянето и представянето на документите.
  8. посочва „Различен произход” ако страната на произход трябва да бъда посочена в акредитива.
  9. е предмет на Еднообразните обичайни правила и практика за документарни акредитиви (издание 1983 на МТП № 400), с последващи изменения.
 5. В съответствие с условията на кредитна сметка представена от Дружеството във връзка със сметката на Клиента в съответствие с настоящите Условия. Имайте предвид, че Дружеството няма да поема банкови такси или комисионни. На всички документарни акредитиви следва да бъде ясно обозначено, че всички такива такси или комисионни са за сметка на Клиента. Всички плащания трябва да бъдат направени без отчисления, удръжки или прихващания. Срокът за плащане е от съществено значение. Ако Клиентът не успее да извърши плащането до посочената дата на плащане Дружеството има право, без при това да се ограничават другите му права, да:
  1. отмени поръчката или да преустанови други доставки или изпълнение;
  2. придобие всяко плащане извършено от Клиента за Доставки (или за Доставки направени по друг договор), както Дружеството счете за подходящо; и
  3. начисли лихва (преди и след съдебно решение) върху неплатената сума при годишна лихва от 5% над основната лихва на Банка HSBC plc до изплащане на цялата дължима сума.

Фактурите ще бъдат изпратени електронно на имейл адреса, предоставен по време на процеса на кандидатстване за акаунт. Това може да се промени или да се поиска отпечатана фактура чрез връзка с ''Отдел за получаване на акаунти'' към Farnell element 14 (данните за контакт са във фактурата). Ако е необходима отпечатана фактура, Farnell си запазва правото да вземе такса за покриване на пощенските разходи.

5. Нови сметки

Клиент, които иска да открие кредитна сметка, е длъжен да предостави информация, която може да бъде поискана от Дружеството и Дружеството може да извърши проучвания и да направи запитвания, които счете за подходящи. Дружеството си запазва правото, по негово абсолютно усмотрение, да предоставя, отказва или прекратява отпускането на кредити, или да намалява или прекратява кредитни лимити по всяко време без уведомление до Клиента. Никоя кредитна сметка или кредитни условия нямат задължителен характер за Дружеството, освен ако не са потвърдени писмено от него..

6. Поръчки

Дружеството запазва правото да откаже да търгува с което и да е дружество, физическо или юридическо лице. Клиентът следва да посочи номера на сметката си и на поръчката, когато се обади по телефона и в цялата кореспонденция.

За да се избегне дублиране, писменото потвърждение на поръчките дадени по телефон трябва да бъде ясно обозначено с думите „Само за потвърждение”. Дружеството не носи отговорност за поръчки, които не са обозначени по този начин и дублираните поръчки ще се фактурират съответно. Минималната стойност на поръчката за сделки с кредитни карти е €30.

Веднъж приета, една поръчка може да бъде отменена единствено с предварително писмено съгласие на директор на Дружеството.

Поръчки за Стоки се приемат от Дружеството с изпращането на Стоките, при условие обаче, че това изпращане няма да представлява приемане, ако цената на Доставките е неправилно оферирана или посочена в поръчката на Клиента.

7. Доставка

Поръчки направени по телефон, факс, e-mail, Интернет и електронно възлагане на поръчки автоматично се приемат за спешни и освен, както е посочено по-долу, Дружеството ще положи всички разумни усилия, за да изпрати Стоките поръчани по този начин още същия ден, при условие че поръчките са получени преди 15.00 ч. (по Гринуич) в дните от понеделник до петък, а всички Стоки поръчани след този час – на следващия работен ден.

Освен ако не е посочено друго в писмено споразумение, всички доставки ще бъдат изпълнени EXW склад на Дружеството в Обединеното Кралство или Белгия, по решение на Дружеството. „EXW” има значението дадено на този термин в INCOTERMS 2000. Дружеството може да предложи доставка при други условия и с допълнителни разноски, ако това бъде поискано.

Клиентът може да поиска доставка или изпълнение на части (по план–график) в период от 12 месеца от датата на поръчката. Дружеството си запазва правото да доставя или изпълнява на части. Неспазването на срока на доставка или изпълнение, когато доставката или изпълнението са на части няма да попречи или ограничи Дружеството да осъществи нови доставки или да извърши следващи услуги по съответния Договор за доставка на части (по план – график).

Дружеството може да използва всеки начин на доставка, с който разполага. Дружеството ще положи всички разумни усилия да изпълни очакваните доставка и/или изпълнение, но, с изключение на случаите посочени в Клауза 8 по-долу, при никакви обстоятелства то няма задължение да обезщети Клиента за недоставяне, неизпълнение или забавена доставка или изпълнение. Времето за доставка и/или изпълнение не е от съществено значение.

Дружеството си запазва правото да забави изпращането поради определени причини, включително извършване на необходимите проверки и процедури за отпускане на кредит или за предотвратяване на измамите или да се увери, че плащането е получено изцяло в свободно разполагаеми средства. Когато изпращането е забавено по тези причини, Дружеството ще положи разумни усилия да уведоми Клиента.

8. Проверки, дефекти и недоставяне

Клиентът следва да провери Доставките веднага след като е разумно възможно след доставката или, в случай на Услуги, изпълнение и, освен както е посочено в Клауза 14 по-долу, Дружеството не носи отговорност за дефекти в Доставките, освен ако не бъде изпратено писмено уведомление до Дружеството до 10 дни от датата на проверката. Дружеството не създава софтуер съдържащ се в Стоките и отговорност на Клиента е да провери за наличието на компютърни вируси преди Стоките да бъдат използвани.

Количеството на всяка пратка Стоки, както е описано от Дружеството при изпращане от мястото на стопанска дейност на Дружеството, е окончателно доказателство за количеството получено от Клиента при доставката, освен ако Клиентът може да представи убедително доказателство за противното. Дружеството не носи отговорност за недоставени Стоки или неизпълнение на Услуги, освен ако не бъде изпратено писмено уведомление до Дружеството до 10 дни от датата, на която Стоките е следвало да бъдат доставени или Услугите изпълнени в обичайния ход на събитията. В съответствие с клауза 15(i) по-долу, отговорността на Дружеството за недоставяне или неизпълнение, или за Стоки, за които то е уведомено, че са дефектни при доставката или Услуги, за които е уведомено, че са некачествени след изпълнение в съответствие с тази Клауза 8, се ограничава до замяна на Стоките или повторно изпълнение на Услугите в разумен срок или възстановяване на цената платена за тези Доставки.

9. Връщане

Никакви Стоки не могат да бъдат върнати на Дружеството, освен ако Клиентът първо не е получил номер на разрешение за връщане (‘RMA’). Всички Стоки се връщат на риск и разноски на Клиента и следва да са запазени от Клиента и да са оригиналната им опаковка. Клиентът отговаря за връщане на Стоките на Дружеството и за представяне на доказателство за предаването на върнатите стоки.

Дружеството има политика на връщане на стоките до 21 дни. За да бъдат приети за връщане на тази база, Стоките следва да бъдат върнати за получаване от Дружеството до 21 дни след изпращането. Клиентът трябва да върне Стоките на адрес „The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF”, като посочи ясно номера на сметката на Клиента, номер на поръчката и RMA.

Стоки върнати след 21 дни като „нежелани” или „неправилно поръчани” могат да бъдат приети по усмотрение на Дружеството, но за тях ще бъде начислена допълнително такса за складова обработка от 20% от стойността на Стоките по фактурата (като минималната такса не може да бъде по ниска от €15).

Стоки, които имат софтуер или са специално конструирани, които съдържат опасните вещества посочени в Директива 2002/95/EC за ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (‘RoHS’) не могат да бъдат върнати съгласно настоящата Клауза 9. Всички Стоки, които са чувствителни към статично електричество или чувствителни към влажност са доставени в запечатани опаковки не могат да бъдат върнати, ако блистерът или разлепващите се опаковки, в които са доставени са отворени, разлепени или повредени.

10. Описание

Всички спецификации, чертежи, илюстрации, описания и подробности за тегло, размери, капацитет или други подробности, включително, но не само, всяка информация относно спазване разпоредбите на закона (заедно „Описанията”) където и да се появят (включително, но не само в настоящия Каталог, на списъци с данни, заявки, известия за изпращане, фактури или опаковки) имат за цел да дадат обща представа за Доставките, но не са част от Договора. Ако Описанието на Стоките е различно от описанието на производителя, последното се счита за вярно. Дружеството ще предприеме всички разумни мерки да осигури точността на Описанието, но разчита на такава информация, ако има, която може да му е предоставена от неговите доставчици и не поема задължение по договор или деликтна отговорност, по закон или друг начин за грешки или пропуски в Описанията, независимо дали са причинени от небрежност на Дружеството или по друга причина. Дружеството може да прави промени в Доставките като част от продължителна програма за подобряване на дейността си или за да съблюдава законодателството. Без да се ограничава прилагането на тази Клауза 10, на Клиентите се препоръчва да проверяват уебсайта на Дружеството за последни описания на Стоките, по-конкретно, но не само по отношение информацията във връзка с RoHS.

11. Риск и собственост

Когато доставката е EXW, рискът от увреждане или загуба на Стоките преминава върху Клиента, когато Стоките бъдат налице за взимане от Клиента или превозвачите на Клиента. В противен случай, рискът за Стоките преминава върху Клиента в съответствие със съответния Incoterm приложим към Договора.

Собствеността върху Стоките не преминава върху Клиента докато Дружеството не получи изцяло (в брой или в свободно разполагаеми средства) всички суми дължими от Клиента на Дружеството по която и да е сметка. Докато собствеността премине върху Клиента, Клиентът трябва да държи Стоките като депозитар за Дружеството. Ако плащане не бъде получено изцяло на дължимата дата, или Клиентът взема решение за прекратяване, или бъде издадена съдебна заповед в този смисъл, или бъде назначен синдик или администратор на активите или предприятието на Клиента, или има започнало изпълнение или запор срещу Клиента, или подобно действие бъде предприето в друга юрисдикция, Дружеството има право, без предизвестие, да възстанови притежанието на Стоките и за тази цел да влезе във всички помещения заемани от или собственост на Клиента, като се счита, че Клиентът е дал своето съгласие за това с подаването на заявка до Дружеството.

Този Каталог остава във всеки един момент еднолична и изключителна собственост на Дружеството.

12. Гаранция за качество

Всички Стоки, описани подробно в този Каталог, се обработват при строго изпълнение на стандартните процедури за качество съгласно BS EN IS – 9001:2000, освен ако не е посочено друго в документацията за изпращане.

Повече подробности могат да се получат от отдела за продажби на Дружеството по време на подаване на поръчката. Избраните продукти имат пълна проследимост на партидите съгласно изискванията на CECC към дистрибуторите. Те са посочени в Каталога и за такова сертифициране се плаща такса от €7,50.

Опасни Стоки (Формуляр IATA), където има такива, се таксуват с €36 към датата на този Каталог.

13. Изпълнение и целесъобразност

Освен ако всички данни за изпълнение, фири или характеристики не са специално и изрично гарантирани от надлежно упълномощен представител на Дружеството в писмена форма, Дружеството не поема отговорност за несъответствието на Доставките по тези критерии, независимо дали това се дължи на небрежност от страна на Дружеството или по друга причина, до максимално допустимата от действащото законодателство степен.

Отговорността за гарантиране, че Доставките са подходящи за конкретна цел е на Клиента, освен ако изрично е заявена в писмена форма от директор на Дружеството. Съвет или препоръка дадени от служител на Дружеството, които не са потвърдени писмено от директор на Дружеството се изпълняват изцяло на риск на Клиента, и Дружеството не носи отговорност за съвет или препоръка, които не са потвърдени. С изключение на посоченото в Клауза 15, отговорността на Дружеството към Клиента, в случай че гаранция, декларация, съвет или препоръка потвърдени в съответствие с тази Клауза 13 се окажат неправилни, неточни или подвеждащи, се ограничава до възстановяване на цената платена за Доставките или, по избор на Дружеството, осигуряване на заместващи Доставки, които са достатъчни и подходящи.

14. Гаранции

Дружеството ще положи усилия да прехвърли на Клиента всяка гаранция дадена от производителя на Стоките. Освен това, Дружеството безплатно ще ремонтира или по избор на Дружеството, ще замени Стоки, или в случай на Услуги, ще предостави отново Услугите, които е доказано, до разумно приемлив за Дружеството, че са повредени или дефектни поради негодни материали, лоша изработка или дизайн.

Това задължение не се отнася за случаите, когато:

 • дефектът произтича от това, че Клиентът е променил или ремонтирал Стоките без писменото съгласие на Дружеството;
 • Клиентът не е спазил инструкциите на производителя за съхранение, употреба, инсталиране, използване или поддръжка на Стоките; или
 • Клиентът не е уведомил Дружеството за наличието на дефекти съгласно Клауза 8, когато може да се приеме основателно, че дефектът е виден при разумна проверка; или
 • Клиентът не е уведомил Дружеството за дефекта в срок от 12 месеца (или друг такъв период посочен от Дружеството като срок за приемане на поръчката за Доставките) от датата на изпращане на Стоките или изпълнението на Услугите.

Всички направени замени на Доставки или Стоки ремонтирани съгласно настоящото Клауза 14 ще бъдат в гаранция при тези условия за всяка неизтекла част от периода на гаранцията дадена за оригиналните Доставки. Подменените Стоки са собственост на Дружеството.

Клиентът предоставя на Дружеството, и на неговите служители, агенти и представители правото да влизат в помещенията му за извършване на ремонт или замяна съгласно тази Клауза 14. Клиентът се задължава да гарантира, че на служителите, агентите и представителите на Дружеството ще бъде осигурена безопасна и сигурна работна среда, докато те са в неговите помещения и Клиентът носи отговорност за изолиране на всички компютри и процесори изискващи поправка или замяна от мрежата му и за да се направят back-up копия от информацията в тези компютри или процесори преди пристигането на представители на Дружеството на място.

Освен както е посочено в Клауза 15(i), единственото задължение и отговорност на Дружеството, в случай че някои Доставки се окажат повредени или дефектни в съответствие с Клауза 14, се ограничава до, по избор на Дружеството, поправка или замяна на съответните Стоки или повторно изпълнение на съответните Услуги, или възстановяване на цената платена за съответните Доставки.

Освен както е посочено в Клауза 15(i) и Клауза 8 по-горе, настоящата Клауза е единственото задължение на Дружеството и единственото средство за обезщетение на Клиента за дефектни Доставки, и се приема от Клиента в замяна на всички изрични или подразбиращи се декларации, условия или гаранции, законови или други, отнасящи се до удовлетворителното качество, годност за целта или изпълнение на Стоките (или използвани материали във връзка с тях) или стандарта на изработка на Услугите и всички подобни декларации, условия и гаранции са изключени.

15. Изключване на отговорност

 1. Дружеството не изключва отговорността си към Клиента:
  • За нарушение на задълженията на Дружеството съгласно раздел 12 от Закона за продажбата на стоки 1979 или раздел 2 от Закона за доставката на стоки и услуги 1982;
  • При телесна повреда или смърт в резултат от небрежност от страна на Дружеството;
  • Съгласно раздел 2(3) от Закона за защита на потребителя 1987 г.;
  • За всеки въпрос, по който би било незаконно за Дружеството да изключи или направи опит да изключи отговорността си; или
  • За измама, включително умишлено направена подвеждаща декларация.
 2. Нищо съдържащо се в настоящите Условия няма да засегне правата на Клиент, който, независимо от Клауза 23, действа като „клиент/потребител” както това понятие е дефинирано в Закона за несправедливите договорни клаузи от 1977.
  Освен както е предвидено в Клауза 8 (Проверка, дефекти и недоставяне), 13 (Изпълнение и целесъобразност), и 14 (Гаранции) и Клауза 15(i) по-горе, Дружеството не носи никаква отговорност към Клиента независимо дали договорна, деликтна отговорност, (включително небрежност), нарушение на законово задължение, възстановяване или по друг начин) за злополука, смърт, щети, преки, непреки или произтичащи от това загуби (всички термини включват, без ограничение, чиста икономическа загуба, пропуснати ползи, загуба на дейността, загуба на ползването, загуба на данни, компютърен срив, накърняване на репутацията, прекъсване на дейността, увеличени разходи за доставки или производствени разходи, загуба на възможности, загуба на договори и подобни загуби) независимо как са причинени или възникнали от или във връзка с:
  • Всяка от Доставките, или производството, продажбата, изпълнението или доставката, или неизпълнение или забава при изпълнението или доставката на Доставките от Дружеството или от страна на неговите служители, агенти или подизпълнители;
  • Неизпълнение от страна на Дружеството на което и да е от изричните или съдържащи се имплицитно условия на Договора;
  • Осъществено ползване, препродажба или онлайн доставка на която и да е от Доставките или продукт инкорпориран в Стоките или разработен като са използвани Доставките;
  • Действия или бездействия от страна на Дружеството в помещенията на Клиента;
  • Направена Декларация или липсата на такава, даден съвет или който не е даден от или от името на Дружеството, включително относно спазването на закон или наредба; или
  • По друг начин съгласно Договора.

И Дружеството с настоящото изключва в най-пълна степен допустима по закон всички условия, гаранции и уговорки, изрични (различни от тези предвидени в настоящите Условия или дадени / направени в съответствие с Клауза 13) или подразбиращи се, законови, обичайни или други, които ако не е това изключване, биха или могат да съществуват в полза на Клиента.

Освен както е предвидено в Клауза 15(i), Общата отговорност на Дружеството по договор, деликтна отговорност, (включително небрежност), нарушение на законово задължение, невярна декларация или друго се ограничава до ремонт или замяна на Стоките, или в случай на Услуги, повторно изпълнение на Услугите или, по избор на Дружеството, възстановяване на суми вече платени във връзка с Доставките.

Всеки служител, агент и подизпълнител на Дружеството може да разчита на и да приведе в действие изключенията и ограниченията на отговорността в Клаузи 8, 10, 13, 14, 15 и 16 на собственото име и в негова полза.

16. ProductWatch и Farnell ProductFind

Клиентът потвърждава, че тези услуги се предоставят безплатно. Без да се ограничава общоприложимостта на Клауза 15:

 1. Във връзка с услугата ProductWatch
  Дружеството ще положи всички разумни усилия, за да информира Клиента за предстоящо излизане от употреба или замяна на Стоките, но не поема отговорност при невъзможност да направи това своевременно или изобщо, както и ако не успее да предостави подробности за възможни или подходящи заместители или непредоставяне на услугата по очаквания начин или в очакваните срокове. Задължение е на Клиента да определи дали предлаганите Стоки са подходящи за целите на Клиента и в тази връзка не се дават никакви декларации или гаранции.
 2. Във връзка с услугата Farnell ProductFind
  Дружеството ще положи всички разумни усилия да съдейства на Клиента при определяне и/или осигуряване на подходящи Стоки, но не поема отговорност при невъзможност да направи това своевременно или изобщо, както и ако не предостави подробности за възможни или подходящи Стоки, или непредоставяне на услугата по очаквания начин или в очакваните срокове. Задължение е на Клиента да определи дали предлаганите Стоки са подходящи за целите на Клиента и в тази връзка не се дават никакви декларации или гаранции.

17. Права на интелектуална собственост

Доставките, включени в този Каталог могат да бъдат обект на права на интелектуална и индустриална собственост включително патенти, ноу-хау, търговски марки, авторски права, права върху дизайна, права върху ползване, права върху база данни или други права на трети лица. На Клиента не се предоставят права или лицензи, освен правото да полза Доставките или да препродава Стоките във връзка с обичайния начин на осъществяване на дейността. Дружеството не носи никаква отговорност при подаване на иск за нарушаване на тези права, независимо от причините за възникването му.

По-конкретно, без да се ограничава общата приложимост на горното, правото на собственост върху софтуерна програма, която съставлява изцяло или част от Стоките е запазено за Дружеството и/или доставчиците му. Клиентът е длъжен да се информира за условията на лицензията или ползването и заплащането на дължимото възнаграждение.

Дружеството притежава пълни авторски права по отношение на настоящия Каталог и възпроизвеждането му изцяло или частично е забранено без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

18. Използване на лични данни

„Лични данни” означава, във връзка с всеки Клиент, или представител на Клиента, който е (и в двата случая) физическо лице, данни които (независимо дали поотделно или в комбинация с друга информация притежавана от Дружеството) Дружеството може да идентифицира Клиента или този представител, независимо как и кога са предоставени тези данни.

Дружеството може да обработва Лични данни за някои или всички цели предвидени в настоящите условия или възникнали в контекста на взаимоотношенията между Дружеството и Клиента, включително:

 1. При вземане решение дали да сключи договор или споразумение с този Клиент. Това може да включва провеждането на проучвания за кредитни референции срещу Клиента или представителите му и разкриването на информация на съответната агенция как Клиентът управлява сметките си, както и други проверки във връзка с борбата с измамите и за установяване на идентичност;
 2. Други дейности, администриране, потребителски услуги, определящи профила на покупателните предпочитания на Клиента и да съдейства при разглеждането, разработването и подобряването на дейността на Дружеството и стоките и услугите, които предлага;
 3. Директен маркетинг на продуктите и услугите на Дружеството и/или продуктите и услугите на други дружества в Групата Premier Farnell или трети лица, които Дружеството счита че биха били от интерес за Клиента или неговите представители, независимо дали по поща, факт, телефон, email, SMS, MMS или по друг начин доколкото има право по закон да направи това;
 4. Предотвратяване или разкриване на престъпления

Обработката на лични данни може да включва:

 1. Разкриване на тези Лични данни на доставчиците на услуги и агенти на Дружеството;
 2. Разкриване на тези Лични данни на други дружества в Групата Premier Farnell Group, чиито продукти и услуги Дружеството счита, че биха били от интерес за Клиента или представителя;
 3. Разкриване на тези Лични данни на трети лица, чиито продукти и услуги Дружеството счита, че биха били от интерес за този Клиент или представител;
 4. Предаването на Лични данни извън ЕИП, включително страни, законите на които не могат да предоставят адекватна защита на Личните данни. Дружеството предава единствено Лични данни извън ЕИП на дружества, които са гарантирали на Дружеството, че ще получат същото ниво на защита на тези Лични данни, каквато биха имали в Обединеното Кралство и съгласно условията посочени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и Решение на Комисията от 27 Декември 2004 (2004/915/ЕК) относно трансфера на лични данни.
  В случай, че в даден момент Клиентът, или представителите му, не желаят Личните им данни да бъдат използвани за някоя или за всички горепосочени цели, той или тя следва да се свърже с Маркетинг Мениджъра, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU или да уведоми който и да е от нашите представители по продажбите, когато дава поръчка по телефона.
  За повече информация относно използването на лични данни от Дружеството, моля да се запознаете с политиката на конфиденциалност на Дружеството на уебсайта му.

19. Промоции

В случай, че Дружеството изпрати промоционални материали на Клиента във връзка със стоки или услуги, които Дружеството предлага, тези Клаузи се отнасят до всички Доставки закупени от тези материали.

20. Страна на произход

Стоките могат да бъдат със страна на произход извън ЕО. Освен ако не е потвърдено друго от Дружеството в писмена форма, нищо съдържащо се в настоящия Каталог не следва да се приема като декларация за източника на произход, производителя или производството на Стоките или част от тях. При поискване и наличност на сертификати за произход, същите могат да бъдат предоставени от Дружеството срещу заплащане на такса, определена при поискването им.

21. Търговски обекти

Стоките могат да бъдат доставяни само в търговските обекти срещу официални поръчки за кредитни транзакции, дебитни карти или в брой. Поръчка за покупка се изисква когато се взимат Стоките. Сделките в брой се приемат само в търговския обект.

22. Експорт

Клиентът е длъжен за своя сметка да получи всички лицензи и да спази всички нормативни разпоредби за експорт, които се прилагат в Обединеното Кралство и всички нормативни разпоредби за внос или износ, които се прилагат в страната, за която са предназначени Стоките.

Някои Стоки внесени от Съединените Американски Щати са обект на специални ограничения.

По отношение на стоки, произведени в или с произход от САЩ, Клиентът се съгласява да спазва всички приложими закони, подзаконови нормативни актове и ограничения на САЩ или чужди агенции или органи регулиращи износа и няма право да внася, изнася или прехвърля с цел реекспорт продукти в страна, за която има наложена забрана или ембарго или на физическо или юридическо лице, което има отказ, забрана или е посочено като такова и е упоменато в закон или разпоредба на САЩ или друга държава. Клиентът декларира и гарантира, че той не е в Списъка на лица с отказ, специално упоменати граждани на дадена държава или лица със забрана и няма друга законова забрана да закупува Доставките.

Дружеството си запазва правото да не доставя на определени клиенти или определени държави и да изисква от Клиента пълна информация за крайната цел и крайното местопредназначение на Стоките.

23. Складови наличности в САЩ*

По отношение на всеки Договор за доставка на Стоки, за които Дружеството е информирало по време на поръчката, че са Складови наличности в САЩ, или попадат под условията за директна експедиция на Нюуарк („Складови наличности в САЩ”), условията на Клауза 23 се прилагат в допълнение към другите клаузи, посочени в настоящите Общи Условия. При конфликт или несъответствие между горепосочените клаузи и Клауза 23, предимство има Клауза 23. Клауза 23 не се отнася за Договори, в които не са включени стоки от Складови наличности в САЩ.

 1. Доставка
  За всички поръчки съдържащи стоки от Складови наличност в САЩ следва да се заплати допълнителна такса за доставка, чиито размер се обявява от Дружеството при поръчката (към настоящия момент е 25 евро, но подлежи на промяна от време на време) (наречена „такса за Складови наличности в САЩ”). Таксата за стоки от Складови наличности в САЩ се заплаща еднократно на Договор, независимо от броя на стоките от Складови наличности в САЩ поръчани по Договор и еднократно на Договор при Договор за доставка по план-график. Таксата за стоки от Складови наличности в САЩ се заплаща при експедиция на първата партида, които следва да бъдат доставени по Договора.
  Стоките от Складови наличности в САЩ обикновено се доставят три работни дни след получаване на поръчка, получена преди 17.00 ч. в работен ден. Стоките от Складови наличности в САЩ поръчани след 17.00 ч. в работен ден или в неработен ден, обикновено се доставят три работни дни след следващия работен ден след получаване на поръчката. Това не зависи от начина на доставка, избран при даване на поръчката (който ще продължи да се прилага за всички поръчани Стоки). Специалната услуга за доставка в същия ден или на следващия ден не се прилага за стоки от Складови наличности в САЩ. Както е посочено по-горе, всички срокове на доставка са само приблизителни.
 2. Отменяне и връщане
  С изключение на Клауза 10 по-горе, всички поръчки за стоки от Складови наличности в САЩ, било с еднократна доставка или на части, са неотменими и не могат да се отменят и стоките от Складови наличности в САЩ не могат да се връщат освен в случаите на Клаузи 10 или 15 (ако са приложими) или с предварително писмено съгласие на директор от Дружеството.
 3. Използване на Лични данни във връзка със стоки от Складови наличности в САЩ
  С цел изпълнение на Договор за стоки от Складови наличности в САЩ, Дружеството ще прехвърли Личните данни за лицето, на което трябва да бъдат доставени стоките в САЩ. При правенето на поръчка за стоки от Складови наличности в САЩ, Клиентът приема прехвърлянето и се съгласява то да бъде извършено, въпреки че САЩ не осигуряват същото ниво на защита на Личните данни като Обединеното Кралство. Дружеството ще се стреми да осигури адекватно ниво на защита на Личните данни по време на престоя им при представителите на Дружеството в САЩ. Когато Личните данни се отнасят за друго физическо лице, на което Стоките трябва да бъдат доставени, Клиентът се съгласява, че той или тя има разрешение от това лице да даде съгласие от тяхно име. Клиентът може да задържи или оттегли съгласието му/й като се свърже с Експортния отдел на Farnell, Кенъл Роуд, Лийдс, LS12 2TU, Обединеното Кралство, но това сериозно ще ограничи услугата, която Дружеството може да предложи и може да се наложи Дружеството да промени условията на Договора.
  *Приложим само за страни от ЕС.

24. Бизнес клиенти

Дружеството е бизнес доставчик на услуги за бизнес клиенти. Каталогът, брошури със спецификации и други брошури за продукти произвеждани от Дружеството са предназначени за ползване от бизнес клиенти, а не клиенти – потребители. С даването на поръчка, Клиентът потвърждава, че той, тя или то желае да получи Доставките за неговия или нейния бизнес, а не като клиент – потребител.

25. Възрастови изисквания за определени стоки

Когато законът изисква минимална възраст за закупуването на определени Стоки, Клиентът потвърждава, че той или тя е навършил/а изискваната възраст и че доставката на Стоки ще бъде приета от лице над определената възрастова граница.

26. Забранени приложения

Не се предлага упълномощаване и гаранции за Стоките, нито те са предназначени за следните приложения:

 1. имплантиране в тялото или употреба в животоподдържащо или друго медицинско оборудване, както и в каквато и да е система или с каквато и да е цел, при която евентуална повреда или неправилно функциониране на Стоките биха довели до лично нараняване, смърт, сериозна вреда на собственост или на околната среда или
 2. в случай че Стоките се произвеждат от и/или доставят на Фирмата от NXP, употребата във военно, космическо и летателно оборудване.
 3. в случай че Стоките се произвеждат от и/или доставят на Фирмата от NXP, употребата във военно, космическо и летателно оборудване.
  Употребата или включването на Стоките на Фирмата в подобно оборудване, система или приложения е строго забранено и е за сметка на Клиента. Клиентът освобождава Фирмата и нейните доставчици от всякаква отговорност по отношение на разходите (вкл. изразходени средства), произтичащи от подобно включване или употреба.

27. Евро

В случай че Обединеното Кралство премине към единна европейска валута (известна като Евро или друго) или приеме фиксинга на обменните курсове между страните-членки на Европейския съюз, това няма да има за резултат промяна на клауза или освобождаване от отговорност или извинение за неизпълнение на задълженията по договора.

28. Форсмажорни обстоятелства

Дружеството няма да носи никаква отговорност пред Клиента или да се счита в нарушение на тези Общи Условия поради забавяне на изпълнението или неизпълнение на някое от задълженията на Дружеството по този Договор, ако забавянето или неизпълнението се дължат на причина извън разумния контрол на Дружеството (което включва, но не само, действия на правителството, война, пожар, експлозия, наводнение, нормативни разпоредби за внос или износ или наложено ембарго, трудови спорове или невъзможност да се получат или забавяне при получаването на доставките на Стоки или труд). Дружеството може, по негов избор, да забави изпълнението или да анулира изцяло или част от Договор.

29. Записване на телефонни обаждания

Дружеството си запазва правото да контролира, подслушва или записва телефонни разговори и да контролира или проверява всички email съобщения или друга комуникация по електронен път, изпратена в неговия офис с цел обучение, защита или осигуряване на качество.

30. Правно тълкуване

Всички Договори се управляват и тълкуват в съответствие с английското право и Клиентът се подчинява на юрисдикцията на английските съдилища, но Дружеството може да изпълни принудително такъв Договор във всеки съд от компетентна юрисдикция.

31. Общи разпоредби

Всички разпоредби на тези Условия за доставка, които се приемат от компетентен орган за недействителни, невалидни, оспорими, неизпълними или неоснователни (изцяло или част от тях) следва да се считат до степента на тази недействителност, невалидност, отмяна, неизпълнимост или неоснователност за прекратени, а останалите разпоредби на тези Условия за доставка и останалата част от тази разпоредба няма да бъдат засегнати. Неизпълнение от страна на Дружеството или частичното неизпълнение на разпоредба от настоящите Условия за доставка, няма да се тълкува като отказ от което и да е право по настоящите Условия за доставка.

Дружеството има право по всяко време, без да се изисква съгласието или уведомяването на Клиента, да прехвърля правата и задълженията по тези Условия и/или Договор на дружество в неговата група (по смисъла на раздел 53(1) от Закона за дружествата от 1989).

Освен в случаите, посочени в Клауза 15, страните по договора не предвиждат някое от условията да е изпълнимо по силата на Закона за договорите 1999 (Права на трети лица) от страна на лице, което не е страна по него.

32. Преводи

При противоречие между тези Условия и превод на същите, оригиналната версията на английски език има предимство.

33. Бизнес управление

Цялото или част от управлението, свързано с успешното създаване на акаунт за търговия и обработката на вашата поръчка, може да бъде автоматизирано.

Настоящите условия отменят всички предишни варианти. Януари 2020

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell) Export Conditions of Supply for Business Clients

Currency date of Catalogue: from March 2008 to March 2009 Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

“Catalogue” means the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.

“Company” Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited or its permitted assigns.

“Conditions” means these terms and conditions.

“Contract” means any contract between the Company and the Customer for the sale and purchase of Supplies.

“Customer” means the person(s) or company whose order for the Supplies is accepted by the Company.

“Goods” means any goods supplied or to be supplied by the Company to the Customer.

“Services” means any services supplied or to be supplied by the Company to the Customer.

“Supplies” means any Goods or Services.

“in writing” includes electronic communications.

2. Conditions

ll orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions. These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer’s standard terms and conditions. If there is any conflict between

 • the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
 • the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.

3. Prices

Prices for Supplies are in £ sterling, exclusive of VAT, which will be added at the time of despatch.
Where the Company agrees to trade in Euro, it will specify an exchange rate for each order. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’) the price payable for them will be that applicable at the time of despatch of the first batch of Supplies but, where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more, the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period.

4. Payment

Payment is usually due not later than the 20th of the month following the month of despatch, without any deductions, withholding or set off. The Company reserves the right to request payment in advance.
Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and
 3. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

Invoices will be sent electronically to the email address provided during the account application process. This can be changed or a printed invoice requested by contacting the Farnell Accounts Receivable department (contact details can be found on the invoice). If a printed invoice is required, Farnell reserves the right to levy a charge to cover postal costs.

The Company reserves the right to charge for copy invoices or credit notes at the rate of £1.00 per copy where the original has been lost or misplaced by the Customer. If legal action is taken to recover monies due to the Company then the Company reserves the right to charge the Customer an administration fee to cover all and any costs incurred.

5. New accounts

A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make a search with a credit reference agency. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company or person.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.

Once accepted, no order may be cancelled without the prior written agreement of a director of the Company. Without limiting the generality of this, orders for Goods which are not in catalogue or non stock items may not be cancelled.

Orders for Goods are usually accepted by the Company by despatching the Goods provided, however, that despatch will not be acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced by the Customer in its order.

The Company reserves the right to charge the following handling charges:

 1. £5.95 on all orders of £30 or under;
 2. £4.25 on all orders over £30 but of £40 or under;
 3. £1.99 on all orders over £40 but under £45.

Orders for certain Goods, in particular Goods which are not in catalogue or are non-stock items, may be subject to a minimum order quantity or value which the Company will use its reasonable endeavours to notify to the Customer prior to accepting its order.

7. Delivery

Save as set out below, the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods ordered before 8 p.m. Monday to Friday or midday on Saturdays on the same day and all Goods ordered after such times the next working day, provided that those Goods are in stock. Such deliveries are usually offered free of charge but the Company reserves the right to charge for delivery of certain items, for example those that are very large, heavy or hazardous, and the Company reserves the right to charge for delivery as standard on certain accounts. Any such charge will be notified to the Customer at the time of establishment of its account or placing of the order to which such charge applies.

Where Goods ordered are not in catalogue or are non-stock items, it may not be possible for the Company to arrange next day despatch but the Company will make reasonable endeavours to notify the lead times for such Goods, where known.

For more urgent deliveries the Company offers a special next day and same day delivery, the details and cost of which are set out in the front of this Catalogue. Goods highlighted in the Catalogue with H next to the order code may be available for delivery within 48 hours but, as a result of their size and/or weight, cannot be delivered using the next or same day service.

The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

Delivery will be made to the address specified by the Customer. The Company reserves the right to arrange delivery of Goods directly from the manufacturer or supplier of those Goods to the Customer.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence. The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons, including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full. Where despatch is delayed for such reasons, the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

8. Inspection, defects and non delivery

The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in 15 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as recorded by the Company upon despatch from the Company’s place of business, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery, unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 16(i) below, the liability of the Company for non-delivery or non-performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies.

9. Returns

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer's account number and order number on the outside of the package.

Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.

Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue, on data sheets, application notes, despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation. Without prejudice to this Condition 11, Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

11. Risk and ownership

The risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are unloaded from the Company’s carriers at the Customer’s premises. Ownership of the Goods shall not pass to the Customer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Customer to the Company on any account whatsoever. Until ownership passes to the Customer, the Customer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Customer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Customer or an execution or distress is levied against the Customer, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Customer.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

12. Quality Assurance

All Goods detailed in the Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001: 2000, unless indicated otherwise on the dispatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s telephone sales office at the time of ordering.

Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are clearly identified in the Catalogue and a £10.00 charge is levied for such certification.

13. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer’s, unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 16(i), the liability of the Company to the Customer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 14 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

14. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Company’s option, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design. Software programs are supplied on the strict understanding that the Company does not warrant their function to be free from defects or error.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;
 • because the Customer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods;
 • if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 15 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.

The Customer grants to the Company and its employees, agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 15. The Customer shall ensure that the Company’s employees, agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making backup copies of any information on such computers or processors before the Company’s arrival on site.

Except as set out in Condition 16(i), the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 15, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies.

Except as set out in 16(i) below and 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Customer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to the satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

15. Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Customer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence;
  • Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud or fraudulent misrepresentation.
 2. Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 14 (Performance and fitness for purpose), and 15 (Warranty/Guarantee) and Condition 16(i), the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct loss or pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss and for any loss or damage which is not a reasonably foreseeable result of any breach of the Conditions howsoever caused or arising out of or in connection with:
  • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors;
  • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;
  • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;
  • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
  • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 14) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Customer.

Save as set out in Condition 16(i) the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 11, 14, 15, 16 and 17 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

16. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Customer acknowledges that these services are, as at the date of issue of these Conditions, provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 16:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

17. Intellectual property rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents, knowhow, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising. In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

18. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Customer, or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative, regardless of how and when that data is provided. The Company may process Personal Data for all purposes contemplated in these Conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how that Customer conducts its account, and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfilment, administration, customer services, profiling the Customer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise, to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection.

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.
For more information on the Company’s use of personal data please see the Company’s privacy policy on its website.

19. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

20. Country of origin

Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them.

21. Trade counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

22. Export

Separate Conditions of Supply apply to export transactions and are available on request from the Company’s export department. The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and in the country for which the Goods are destined. Certain Goods imported from the United States of America by the Company are subject to specific restrictions. With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Customer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities and shall not import, export or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies. The Company reserves the right not to supply certain customers or countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

23. US Stock

In relation to any contract for the supply of Goods which are notified by the Company to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to the US Stock or Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 24 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 24, this Condition 24 shall prevail. This Condition 24 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  • All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently £15.95 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  • US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 6pm on a working day. US Stock Goods ordered after 6 pm on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  • Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Stock Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  • In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

24. Business customers

The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any specialogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering, the Customer confirms that he, she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his, her or its business and not as a consumer.

25. Age requirements for certain Goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Prohibited Applications

The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for use in anti-personnel landmines, nuclear facilities or weapons, chemical or biological weapons, missile technology, space or aircraft or air traffic applications, life support or life sustaining equipment, surgical implantation equipment or for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage. Use or inclusion of the Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited (unless the Company agrees in writing that such prohibition does not apply to a particular product) and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise), or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term, or discharging or excusing performance under a Contract.

28. Force majeure

The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and may monitor or intercept all email or other electronic communications made to or from its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts, but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected.

Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Customer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 16, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this original English version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These conditions supersede all previous issues.
January 2020

Дружеството е бизнес доставчик за бизнес клиенти. Ако обаче купувате като Клиент (както е дефинирано по-долу) се прилагат посочените по-долу условия.

Premier Farnell UK Limited (търгува под името Farnell) Експортни условия за доставка на клиенти

Очаквана дата за валутата по Каталога: от м. март 2008 г. до м. март 2009 г.
Дата на издаване на тези Условия: м. март 2008 г.

1. Дефиниции

Посочените по-долу термини имат значение, дадено им по-долу в настоящите условия за доставка:

„Каталог” – каталогът (под каквато и да е форма, на хартиен или електронен носител), в който са посочени тези условия и е включен справочник с продуктите, предлагани от Дружеството.

„Дружество” – Farnell, търговско поделение на Premier Farnell UK Limited (ЕИН на дружеството 00860093), със седалище и адрес на управление Армли Роуд №150, Лийдс, Западен Йоркшир, LS12 2QQ (150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ) или разрешените му приобретатели

„Условия” – настоящите условия

„Договор” – всеки договор между нас и вас за продажбата на Стоки и/или предоставяне на Услуги

„Клиент” означава лице, което влиза в договорни отношение с Дружеството по причина, която не е директно свързана с неговата/нейната професионална или търговска дейност, чиято поръчка за Стоки е приета от Дружеството.

„Стоки” – всички стоки доставени или които предстои да Ви бъдат доставени от нас

„Услуги” – всички услуги предоставени или които предстои да Ви бъдат предоставени от нас

„Доставки” – всички Стоки или Услуги

„писмено” – включва комуникации по електронен път

2. Условия

Всички поръчки се приемат от Дружеството по силата на и съгласно тези Условия.

Клиентът е длъжен да прочете и приеме тези условия преди да заяви поръчка.

Тези Условия отменят и изключват всички условия при, или на които са се позовали Дружеството и Клиента по време на преговори или в хода на сделката между тях. При възникване на конфликт между

 • други условия на настоящия Каталог и тези Условия; или
 • условията на поръчката и тези Условия

предимство имат настоящите Условия, освен ако няма друга договореност с Дружеството в писмена форма. Заедно с всички други условия приети от Дружеството във връзка с дадена поръчка, настоящите Условия съставляват цялостното споразумение между Дружеството и Клиента във връзка с поръчаните Доставки. Не се допускат изменения на тези условия, освен ако не са изрично одобрени в писмена форма от надлежно упълномощен представител на Дружеството.

3. Цени

Освен ако не е заявено друго, цените са дадени в Евро, без ДДС, така както са посочени в Каталога или, ако е целесъобразно, в писмената оферта на Дружеството. Дружеството е положило всички разумни усилия, да осигури цените на Доставките да са точно посочени в Каталога, но си запазва правото да ги променя по всяко време без предупреждение. Фактурираните цени ще бъдат тези действащи в момента на приемане на поръчката на Клиента, освен ако Дружеството не информира своевременно Клиента за значителна промяна в цените и Клиентът потвърди поръчката с новата цена. Ако Клиентът не потвърди поръчката, тя се счита за неподадена и Дружеството информира Клиента своевременно за това.

Когато Доставките се правят на части („Доставка по план-график”), дължимата цена за всяка следваща доставка е тази, която е платена при доставката на първата партида Доставки.

Стандартната документация на Дружеството включва отделна фактура и известие за изпращане. Разходите за други документи като издаване на сертификат от търговската камара или легализации в консулски отдел или получаване на копия от фактури не се включват в цената, освен ако не са посочени в офертата на Дружеството или про-форма фактурата и Дружеството при поискване ще посочи отделните суми по тези разходи.

4. Плащане

Плащането може да бъде извършено по един от следните начини, договорени с Дружеството:

  В съответствие с условията на кредитна сметка предоставена от Дружеството във връзка със сметката на Клиента, в съответствие с настоящите Условия.
 1. Във валутата по фактура при доставка на Стоките; или
 2. С платежно нареждане или чек на заповед, издадени на банка във Великобритания, която е одобрена от Дружеството; или
 3. Чрез нетен междубанков превод, за който при поискване ще бъдат предоставени данни за банковата сметка на Дружеството; или
 4. С кредитна карта Виза; или

Моля да се има предвид, че Дружеството няма да поема разходите за банкови комисионни или такси. Всички документарни кредити трябва да са ясно обозначени, за това че всички такива такси или комисионни са за сметка на Клиента.

Всички плащания трябва да бъдат направени без отчисления, удръжки или прихващания. Това условие се прилага доколкото то не изключва или ограничава права на Клиента произтичащи от закона. Срокът за плащане е от съществено значение. Ако Клиентът не успее да извърши плащането до посочената дата на плащане, без да се ограничават другите права или средства, Дружеството има право:

i. да отмени поръчката или да преустанови следващи доставки или изпълнение;

ii. да начисли лихва (преди и след съдебно решение) върху неплатената сума при годишна лихва от 5% над основната лихва на Банка HSBC plc до изплащане на цялата дължима сума.

5. Нови сметки

Клиент, който иска да открие кредитна сметка, е длъжен да предостави информацията, която може да бъде поискана от Дружеството и Дружеството може да извърши проучвания и да направи запитвания, които счете за подходящи. Дружеството си запазва правото, по негово абсолютно усмотрение да предоставя, отказва или прекратява отпускането на кредити или да намалява или прекратява всички кредитни лимити по всяко време, без уведомление до Клиента. Никоя кредитна сметка или кредитни условия нямат задължителен характер за Дружеството, освен ако не са потвърдени писмено от него.

6. Поръчки

Дружеството си запазва правото да откаже да търгува с което и да е дружество, физическо или юридическо лице въз основа на основателна причина за такъв отказ.

Поръчката може да се направи по телефон, факс, e-mail или Интернет или чрез електронно възлагане на поръчки.

Преди пускането на поръчка, клиентът трябва да получи информация за покупката като описание на продукта, който ще закупи, количество, цена с ДДС и обща стойност на доставката.

Всяка поръчка направена от Клиента се потвърждава писмено и включва данни за цената, описание на продукта, количество, доставка, име на доставчика, адрес за кореспонденция с Клиента др.

При телефонни разговори и всякаква друга кореспонденция Клиентът е длъжен да посочи номера на сметката си и на поръчката.

За да се избегне дублиране, писменото потвърждение на направени по телефона поръчки трябва да бъде ясно обозначено с думите „Само за потвърждение”. Дружеството не носи отговорност за поръчки, които не са обозначени по този начин и дублираните поръчки ще се таксуват съответно.

Минималната стойност на поръчка при операции с кредитна карта е равностойността в BGN на €30.

Веднъж приета, поръчката може да бъде анулирана само с предварително писмено съгласие, дадено от надлежно упълномощен представител на Дружеството.

Поръчки за Стоки се приемат от Дружеството с изпращане на уговорените Стоки, при условие, обаче, че това изпращане няма да представлява приемане, ако цената на Доставките е неправилно оферирана или посочена в поръчката на Клиента.

7. Доставка

Поръчките по телефон, факс, e-mail, Интернет и чрез електронно възлагане на поръчки автоматично се приемат за спешни и освен както е посочено по-долу, Дружеството ще положи всички разумни усилия, за да изпрати Стоките поръчани по този начин още същия ден, при условие че поръчките са получени преди 15.00 ч. в дните от понеделник до петък, а всички стоки поръчани след този час - на следващия работен ден, до мястото посочено от Клиента в поръчката като място на доставка.

Стоки поръчани по друг начин ще бъдат доставени в рамките на 2-3 дни на място, посочено от клиента в поръчката като място на доставка.

Информация за цените на доставка може да се получи на уебсайта на дружеството: щракнете тук.

Информация за начините на доставка може да се получи на уебсайта: щракнете тук.

Клиентът може да поиска доставка или изпълнение на части до 12 месеца от датата на поръчката. Дружеството си запазва правото да доставя или изпълнява услуги на части. Неспазването на срока на доставка или изпълнение, когато доставката и изпълнението са на части няма да попречи или ограничи Дружеството да осъществи нови доставки или да извърши следващи услуги по съответния Договор за доставка на части.

Дружеството може да използва всеки начин на доставка, с който разполага. Дружеството ще положи всички разумни усилия да изпълни очакваните доставки и/или изпълнение, но, с изключение на случаите посочени в Клауза 8 по-долу, при никакви обстоятелства то няма задължение да обезщети Клиента за неизпълнение на доставка, неизпълнение или забавена доставка или изпълнение. Времето за доставка и/или изпълнение не е от съществено значение.

Дружеството си запазва правото да забави изпращането поради определени причини, включително извършване на необходимите проверки и процедури за отпускане на кредит или проверки за извършена измама. Когато изпращаното е забавено по тези причини, Дружеството информира Клиента своевременно. Това условие следва да се тълкува като „друг срок за доставка” уговорен между Дружеството и Клиента съгласно Закона за защита на потребителите.

8. Проверки, дефекти, недоставяне

Клиентът е длъжен да провери Доставките в най-кратки срокове, доколкото това е разумно и практически възможно, след доставка на стоки или при услуги, след изпълнението им, и с изключение на случаите посочените в Клауза 15 по-долу, Дружеството не носи отговорност за дефекти в Доставките, освен ако Дружеството не получи писмено известие в рамките минималните законови срокове предвидени в Закона за защита на потребителите.. Дружеството не създава софтуера на Стоките и Клиентът трябва сам да провери за наличието на компютърни вируси преди Стоките да бъдат използвани.

Количеството във всяка пратка със Стоки потвърдено от Клиента при получаването им в посоченото от Клиента място на доставка, е окончателно доказателство за количеството получено от Клиента при доставка. Дружеството не носи отговорност за недоставяне на Стоки или неизпълнение на Услуги, освен ако Дружеството не получи писмено уведомление до 10 дни от датата, на която Стоките е следвало да бъдат доставени или Услугите изпълнени в обичайния ход на събитията. По силата на Клауза 16 (i) по-долу, отговорността на Дружеството за недоставяне или неизпълнение, или за Стоки, за които е информирано за дефекти при доставката или Услуги, за които е уведомено, че са некачествени след изпълнението им в съответствие с Клауза 8, се ограничава до замяна с нови Стоки или повторно изпълнение на Услугите в разумен срок, без допълнителни задължения или разходи за Клиента, или до възстановяване на сумата платена за тези Доставки, така както е посочено в Клауза 9 по-долу, освен ако не е предвидено друго в императивните разпоредби на приложимото право.

9. Връщане – жалби

Никакви Стоки не могат да бъдат върнати на Дружеството, освен ако Клиентът първо не е получил номер на разрешение за връщане (‘RMA’). Всички Стоки се връщат на риск и разноски на Клиента и следва да са запазени от Клиента и да са оригиналната им опаковка. Клиентът отговаря за връщане на Стоките на Дружеството и за представяне на доказателство за предаването на върнатите стоки.

Дружеството има политика на връщане на стоките до 21 дни. За да бъдат приети за връщане на тази база, Стоките следва да бъдат върнати за получаване от Дружеството до 21 дни след изпращането. Клиентът трябва да върне Стоките на адрес „The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF”, като посочи ясно номера на сметката на Клиента, номер на поръчката и RMA.

Стоки върнати след 21 дни като „нежелани” или „неправилно поръчани” могат да бъдат приети по усмотрение на Дружеството, но за тях ще бъде начислена допълнително такса за складова обработка от 20% от стойността на Стоките по фактурата (като минималната такса не може да бъде по ниска от €15).

Стоки, които имат софтуер или са специално конструирани, които съдържат опасните вещества посочени в Директива 2002/95/EC за ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (‘RoHS’) не могат да бъдат върнати съгласно настоящата Клауза 9. Всички Стоки, които са чувствителни към статично електричество и са доставени в запечатани опаковки не могат да бъдат върнати, ако блистерът или разлепващите се опаковки, в които са доставени са отворени, разлепени или повредени.

10. Връщане – жалби

Клиентът има право да се оттегли от споразумението без да дава обяснение или да плаща допълнителни разходи до 10 дни от доставката на артикула или изпълнението на Услугата, като изпрати писмено уведомление (но не по email) на следния адрес: „Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU”. При оттегляне от споразумението относно покупката на Стоки, Клиентът трябва да изпълни процедурата за връщане посочена в Клауза 9 по-горе. Клиентът е длъжен да съхранява получените Стоки, съответно тяхното качество и безопасност, за срокът посочен по-горе.

Този срок се продължава до три месеца след доставка/изпълнение, при необходимост, ако клиентът не получи писмено потвърждение на поръчката вкл. описание на продукта, цена и потвърждение на начина на доставка.

11. Описание

Всички спецификации, чертежи, илюстрации, описания и подробности за тегло, размери, капацитет и други подробности включително, но не само, всяка информация относно спазване разпоредбите на закона (заедно „Описанията”) навсякъде, където се срещат (включително, но не само, в настоящия Каталог, в списъци с данни, заявки, на известия за изпращане, фактури или опаковки) имат за цел да дадат обща представа за Доставките, но не са част от Договора. Ако Описанието на Стоките е различно от описанието на производителя, последното се счита за вярно. Дружеството ще положи всички необходими усилия така че, Описанието на Стоките да е максимално близко до Описанието на производителя.

Дружеството ще предприеме всички разумни мерки да осигури точността на Описанието, но разчита на такава информация, ако има, която може да му е предоставена от неговите доставчици и не поема задължение по договор или деликтна отговорност, по закон или друг начин за грешки или пропуски в Описанията, независимо дали причинени от небрежност на Дружеството или по друга причина. Дружеството може да прави промени в Доставките като част от продължителна програма за подобряване на дейността си или за да съблюдава законодателството.

Без да е в ущърб Клауза 11, на Клиентите се препоръчва да проверяват уебсайта на Дружеството за последни описания на Стоките, по-конкретно, но не само по отношение информацията във връзка с RoHS.

12. Риск и собственост

Независимо дали доставката е по пощата или с куриер, рискът от повреждане или загуба преминава върху Клиента, когато Стоките са доставени на Клиента и получени с писмено потвърждение.

Собствеността върху Стоките не преминава върху Клиента до момента на получаване от Дружеството изцяло (в брой или свободно разполагаеми средства) на всички суми, дължими от Клиента на Дружеството независимо по коя сметка. До преминаването на собствеността върху Клиента, Клиентът е длъжен да държи Стоките като депозитар на Дружеството. Ако плащане не бъде получено изцяло на дължимата дата, или Клиентът взема решение за прекратяване, или бъде издадена съдебен акт в този смисъл, или бъде назначен синдик или администратор на активите или предприятието на Клиента, или има наложено изпълнение или запор срещу Клиента, или подобно действие бъде предприето в друга юрисдикция, Дружеството има право, без предизвестие, да възстанови притежанието на Стоките и за тази цел да влезе във всички помещения заемани от или собственост на Клиента.

Този Каталог остава във всеки един момент еднолична и изключителна собственост на Дружеството.

13. Задължение за качество

Всички стоки подробно описани в настоящия Каталог се обработват при строго изпълнение на стандартните процедури за качество съгласно BS EN ISO 9001:2000, освен ако не е посочено друго на документацията за изпращане.

Повече подробности могат да бъдат получени от отдела за продажби на Дружеството при подаване на поръчката. Избраните продукти имат пълна проследимост на партидите съгласно изискванията на CECC към дистрибуторите. Те са посочени в Каталога и за такова сертифициране се плаща такса от €7,50.

Опасни Стоки (Формуляр IATA), където има, се таксуват с €36 към датата на този Каталог.

14. Изпълнение и целесъобразност

Освен ако всички данни за изпълнение, толеранси или характеристики не са специално и изрично гарантирани от надлежно упълномощен представител на Дружеството в писмена форма, Дружеството не поема отговорност за несъответствието на Доставките на тези критерии, независимо дали това се дължи на небрежност от страна на Дружеството или по друга причина, до максимално допустимата от действащото законодателство степен. Отговорността за гарантиране на това дали Доставките са достатъчни и подходящи за конкретна цел е на Клиента, освен ако изрично е заявена писмено от съответно оторизиран представител на Дружеството. Съвет или препоръка дадени от служител на Дружеството, които не са потвърдени писмено от надлежно оторизиран негов представител, се изпълняват изцяло с риск за Клиента и Дружеството не носи отговорност за съвет или препоръка, които не са потвърдени. С изключение на посоченото в Клауза 16, отговорността на Дружеството към Клиента, в случай че гаранция, декларация, съвет или препоръка потвърдени в съответствие с това Клауза 14, се окажат неправилни, неточни или подвеждащи, се ограничава до възстановяване на цената, платена за Доставките или, по избор на Клиента, осигуряване на заместващи Доставки, които са достатъчни и подходящи.

15. Гаранции

Дружеството ще се опита да прехвърли на Клиента всяка гаранция дадена от производителя на Стоките.Освен това, Дружеството безплатно ще ремонтира или по избор на Дружеството, ще възстанови цената, или ще замени Стоки, или в случай на Услуги, ще предостави отново Услугите, които е доказано, разумно удовлетворително за Дружеството, че са увредени или дефектни поради неизправни материали, лоша изработка или дизайн.

Това задължение не се отнася за случаите, когато

 • Дефектът произтича от това, че Клиентът е променил или ремонтирал тези Стоки без писменото съгласие на Дружеството; или
 • Клиентът не е спазил инструкциите на производителя за съхранение, употреба, инсталиране, използване или поддръжка на Стоките; или
 • Клиентът не е уведомил Дружеството за наличието на дефекти съгласно Клауза 8, където дефектът основателно се счита, че е виден при разумна проверка; или
 • Клиентът не е уведомил Дружеството за дефекта в срок от 12 месеца (или такъв друг период посочен от Дружеството като срок за приемане на поръчката за Доставките) от датата на изпращане на Стоките или изпълнението на Услугите.

Всички направени замени на Доставки или Стоки ремонтирани съгласно настоящото Клауза 15 ще бъдат в гаранция при тези условия за всяка неизтекла част от периода на гаранцията дадена за оригиналните Доставки. Подменените Стоки са собственост на Дружеството.

Освен случаите посочени в Клауза 16(i), единственото задължение и отговорност на Дружеството, ако Доставките се окажат повредени или дефектни съгласно Клауза 15, се ограничава до, по избор на Дружеството, поправка или замяна на съответните Стоки или повторно изпълнение на съответните Услуги, или възстановяване на цената платена за съответните Доставки.

При условие горното, и с изключение на случаите посочени в Клауза 16(i) и Клауза 8 по-горе, настоящата Клауза е единственото задължение на Дружеството и единственото средство за обезщетение на Клиента срещу дефектни Доставки, и се приема от Клиента в замяна на всички изрични или подразбиращи се декларации, условия или гаранции, законови или други, отнасящи се до удовлетворителното качество, годност за целта или изпълнение на Стоките (или използвани материали във връзка с тях) или стандарта на изработка на Услугите и всички подобни декларации, условия и гаранции са изключени.

16. Изключване на отговорност

i. Дружеството не изключва отговорността си към Клиента:

 • За нарушение на задълженията на Дружеството по смисъла на раздел 12 на Закона за продажбата на стоки от 1979 г. и раздел 2 на Закона за доставката на стоки и услуги от 1982 г.;
 • При телесна повреда или смърт, в резултат от небрежност от страна на Дружеството съгласно раздел 2(3) на Закона за защита на потребителите 1987 г.;
 • За всеки въпрос, по който би било незаконно за Дружеството да изключи или направи опит да изключи отговорността си; или
 • За измама, включително умишлено направена подвеждаща декларация.
 • За щети нанесени в резултат от умишлено нарушение от страна на Дружеството.

Освен както е предвидено в Клауза 8 (Проверка, дефекти и недоставяне), 14 (Изпълнение и целесъобразност) и 15 (Гаранции) и горното Клауза 16(i), Дружеството не носи никаква отговорност към Клиента (било по договор, деликтна отговорност (включително небрежност), нарушение на законово задължение, възстановяване или друго) при злополука, смърт, щети или преки, непреки или произтичащи от това загуби (всички термини включват, без ограничение, чиста икономическа загуба, пропуснати ползи, загуба на дейността, загуба на ползването, загуба на данни, компютърен срив, накърняване на репутацията, прекъсване на дейността, увеличени разходи за доставки или производствени разходи, загуба на възможности, загуба на договори и подобни загуби) независимо как са причинени или възникнали от или във връзка с:

 • Всяка от Доставките, или производството, продажбата, изпълнението или доставката, или неизпълнение или забава в изпълнението или доставката на Доставките от Дружеството или от страна на неговите служители, агенти или подизпълнители; или
 • Неизпълнение от страна на Дружеството на което и да е от изричните или предполагащи се условия на Договора; или
 • Осъществено ползване, препродажба или онлайн доставка на която и да е от Доставките или продукт инкорпориран в Стоките или разработен като са използвани Доставките; или
 • Действия или бездействия от страна на Дружеството в помещенията на Клиента; или
 • Направена или не декларация, даден съвет или който не е даден от или от името на Дружеството, включително относно спазването на закон или наредба; или
 • По друг начин съгласно Договора.

И Дружеството с настоящото изключва в най-пълна степен допустима по закон всички условия, гаранции и уговорки, изрични (различни от тези предвидени в настоящите Условия или дадени / направени в съответствие с Клауза 14) или подразбиращи се, законови, обичайни или други, които ако не е това изключване, биха или могат да съществуват в полза на Клиента.

Освен както е предвидено в Клауза 16(i), Общата отговорност на Дружеството по договор, деликтна отговорност (включително небрежност), нарушение на законово задължение, невярно дадена декларация или друго се ограничава до ремонт или замяна на Стоките или в случай на Услуги, повторното изпълнение на Услугите или, по избор на Клиента, възстановяване на суми платени вече във връзка с Доставките.

Всеки служител, представител и подизпълнител на Дружеството може да разчита или приведе в действие случаите на изключване или рестрикции при изпълнение на отговорностите при Клаузи 8, 11, 14, 15, 16 и 17 на собственото име и в негова полза.

17. ProductWatch и Farnell ProductFind

Клиентът потвърждава, че тези услуги се предоставят безплатно. Без да се ограничава общоприложимостта на Клауза 16:

i. Във връзка с услугата ProductWatch

Дружеството ще положи всички разумни усилия, за да информира Клиента, доколкото това е практически възможно, относно предстоящо излизане от употреба или замяна на Стоките, но не поема отговорност при невъзможност да направи това своевременно или изобщо, както и ако не предостави подробности за възможни или подходящи заместители или непредоставяне на услугата по очаквания начин или в очакваните срокове. Задължение е на Клиента да определи дали предлаганите Стоки са подходящи за целите на Клиента и в тази връзка не се дават никакви декларации или гаранции.

ii. Във връзка с услугата Farnell ProductFind

Дружеството ще положи всички разумни усилия да съдейства на Клиента при определяне и/или осигуряване на подходящи Стоки, но не поема отговорност при невъзможност да направи това своевременно или изобщо, както и ако не осигури възможни или подходящи Стоки или непредоставяне на услугата по очаквания начин или в очакваните срокове. Задължение е на Клиента да определи дали предлаганите Стоки са подходящи за целите на Клиента и в тази връзка не се дават никакви декларации или гаранции

18. Права на интелектуална собственост

Доставките, включени в този каталог могат да бъдат обект на права на интелектуална и индустриална собственост включително патенти, ноу-хау, търговски марки, авторски права, права върху дизайна, права върху ползване, права върху бази данни или други права на трети лица. На Клиента не се предоставят права или лицензи, освен правото да ползва Доставките или да препродава Стоките в обичайния ход на осъществяване на дейността. Дружеството не носи никаква отговорност при подаване на иск за нарушаване на тези права, независимо от причините за възникването му.

По-конкретно, без да се ограничава общата приложимост на горното, правото на собственост върху софтуерна програма, която съставлява изцяло или част от Стоките е запазено за Дружеството и/или доставчиците му. Клиентът е длъжен да се информира за условията на лицензията си или ползване и заплащането на дължимото възнаграждение.

Дружеството притежава пълни авторски права по отношение на настоящия Каталог и възпроизвеждането му изцяло или частично е забранено без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

19. Използване на лични данни

„Лични данни” означава във връзка с всеки Клиент всички данни, чрез които (било самостоятелно или заедно с други данни, притежавани от Дружеството) Дружеството може да идентифицира Клиента, независимо как и кога са предоставени тези данни.

Дружеството може да обработва Лични данни за част от или за всички цели предвидени в настоящите Условия или възникнали в контекста на взаимоотношенията между Дружеството и Клиента, включително

i. При вземане решение дали да сключи договор или споразумение с този Клиент. Това може да включва провеждането на проучвания за кредитни референции срещу Клиента или представителите му и разкриването на информация на съответната агенция как Клиентът управлява сметките си, както и други проверки във връзка с борбата с измамите и за установяване на идентичност;

ii. Други дейности, администриране, потребителски услуги, определящи профила на покупателните предпочитания на Клиента и да съдейства при разглеждането, разработването и подобряването на дейността на Дружеството и стоките и услугите, които предлага;

iii. Директен маркетинг на продуктите и услугите на Дружеството и/или на продуктите и услугите на други дружества в Групата Premier Farnell или трети лица, които Дружеството счита, че биха били от интерес за Клиента или неговите представители, независимо дали по поща, факс, телефон, email, SMS, MMS или по друг начин, след предварително изрично съгласие на Клиента доколкото има право по закон да направи това.

iv. Предотвратяване или разкриване на престъпления

Обработката на Лични данни може да включва:

i. Разкриване на тези Лични данни на представителите и доставчиците на услуги на Дружеството с цел обработка на поръчката на Клиента.

ii. Разкриване на тези Лични данни на други дружества в Групата на Premier Farnell, чиито продукти и услуги Дружеството счита, че биха били от интерес за този Клиент;

iii. Разкриване на тези Лични данни на трети лица, чиито продукти и услуги Дружеството счита, че биха били от интерес за този Клиент;

iv. Предаването на Лични данни извън ЕИП, включително страни, законите на които не могат да предоставят адекватна защита на Личните данни. Дружеството предава единствено Лични данни извън ЕИП на дружества, които са гарантирали на Дружеството, че ще получат същото ниво на защита на тези Лични данни, каквато биха имали във Великобритания и съгласно условията посочени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и Решение на Комисията от 27 Декември 2004 (2004/915/ЕК) относно трансфера на лични данни.

В случай, че в даден момент Клиентът заяви, че не желае Личните му/и данни да бъдат използвани за някоя или за всички от горепосочените цели, той или тя следва да се свърже с Маркетинг Мениджъра на адрес „Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU” или да уведоми, който и да е от нашите представители по продажбите, когато дава поръчка по телефона.

За повече информация относно използването на лични данни от Дружеството, моля да се запознаете с политиката за конфиденциалност на Дружеството на уебсайта му.

20. Промоции

В случай, че Дружеството изпрати промоциални материали на Клиента във връзка със стоки или услуги, които Дружеството предлага, тези Условия се отнасят до всички Доставки, закупени от такъв промоциален материал.

21. Страна на произход

Стоките могат да бъдат със страна на произход извън ЕО. Освен ако не бъде потвърдено друго от Дружеството в писмена форма, нищо съдържащо се в настоящия Каталог не следва да се приема като декларация на източника на произход, производителя или за производството на Стоките или част от тях. При поискване и наличност на сертификати за произход, същите могат да бъдат предоставени от Дружеството срещу заплащане на такса, определена при поискването им.

22. Търговски обекти

Стоките могат да бъдат доставяни само в търговските обекти срещу официални поръчки за кредитни транзакции, дебитни карти или в брой. Поръчка за покупка се изисква когато се взимат Стоките. Сделките в брой се приемат само в търговския обект.

23. Експорт

Клиентът е длъжен за своя сметка да получи всички лицензи и да спази всички нормативни разпоредби за експорт, които се прилагат във Великобритания и всички нормативни разпоредби за внос или износ, които се прилагат в страната, за която са предназначени Стоките.

Някои Стоки внесени от Съединените Американски Щати са обект на специални ограничения.

По отношение на стоки, произведени в или с произход от САЩ, Клиентът се съгласява да спазва всички приложими закони, подзаконови нормативни актове и ограничения на САЩ или чужди агенции или органи регулиращи износа и няма право да внася, изнася или прехвърля с цел ре-експорт продукти в страна, за която има наложена забрана или ембарго или на физическо или юридическо лице, което има отказ, забрана или е посочено като такова и е упоменато в закон или разпоредба на САЩ или друга чужда страна. Клиентът декларира и гарантира, че той не е в Списъка на лица с отказ, специално упоменати граждани на дадена държава или лица със забрана и няма друга забрана от закон да закупува Доставките.

Дружеството си запазва правото да не доставя на определени клиенти или определени държави и да изисква от Клиента пълна информация за крайната цел и крайното местопредназначение на Стоките. При необходимост Дружеството може да обоснове такива действия с основателна причина доколкото това се изисква от приложимото право.

24. Складови наличности в САЩ*

По отношение на всеки Договор за доставка на Стоки, за които Дружеството е информирало по време на поръчката, че са Складови наличности в САЩ, или попадат под условията за директна експедиция на Нюуарк („Складови наличности в САЩ”), условията на Клауза 24 се прилагат в допълнение към другите условия, посочени в настоящите Условия. При конфликт или несъответствие между горепосочените условия и Клауза 24, предимство имат условията на Клауза 24. Клауза 24 не се отнася за Договори, в които са включени стоки от Складови наличности в САЩ.

i. Доставка

За всички поръчки съдържащи стоки от Складови наличност в САЩ следва да се заплати допълнителна такса за доставка, чиито размер се обявява от Дружеството при поръчката (към настоящия момент е 25 евро, но подлежи на промяна от време на време) (наречена „такса за Складови наличности в САЩ”). Таксата за стоки от Складови наличности в САЩ се заплаща еднократно на Договор, независимо от броя на стоките от Складови наличности в САЩ поръчани по Договор и еднократно на Договор при Договор за доставка по план-график. Таксата за стоки от Складови наличности в САЩ се заплаща при експедиция на първата партида, които следва да бъдат доставени по Договора.

Стоките от Складови наличности в САЩ обикновено се доставят три работни дни след получаване на поръчка, получена преди 17.00 ч. в работен ден. Стоките от Складови наличности в САЩ поръчани след 17.00 ч. в работен ден или в неработен ден, обикновено се доставят три работни дни след следващия работен ден след получаване на поръчката. Това не зависи от начина на доставка, избран при даване на поръчката (който ще продължи да се прилага за всички поръчани Стоки). Специалната услуга за доставка в същия ден или на следващия ден не се прилага за стоки от Складови наличности в САЩ. Както е посочено по-горе, всички срокове на доставка са само приблизителни.

ii. Отменяне и връщане

С изключение на Клауза 11 по-горе, всички поръчки за стоки от Складови наличности в САЩ, било с еднократна доставка или на части, са неотменими и не могат да се отменят и стоките от Складови наличности в САЩ не могат да се връщат освен в случаите на Клауза 11 или 16 (ако са приложими) или с предварително писмено съгласие на директор от Дружеството.

iii. Използване на Лични данни във връзка със стоки от Складови наличности в САЩ

С цел изпълнение на Договор за стоки от Складови наличности в САЩ, Дружеството ще прехвърли Личните данни за лицето, на което трябва да бъдат доставени стоките в САЩ. При правенето на поръчка за стоки от Складови наличности в САЩ, Клиентът приема прехвърлянето и се съгласява то да бъде извършено, въпреки че САЩ не осигуряват същото ниво на защита на Личните данни като Великобритания. Дружеството ще се стреми да осигури адекватно ниво на защита на Личните данни по време на престоя им при представителите на Дружеството в САЩ и съгласно условията посочени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и Решение на Комисията от 27 Декември 2004 (2004/915/ЕК) относно трансфера на лични данни. Когато Личните данни се отнасят за друго физическо лице, на което Стоките трябва да бъдат доставени, Клиентът се съгласява, че той или тя има разрешение от това лице да даде съгласие от тяхно име. Клиентът може да задържи или оттегли съгласието му/й като се свърже с Експортния отдел на Farnell, „Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom”, но това сериозно ще ограничи услугата, която Дружеството може да предложи и може да се наложи Дружеството да промени условията на Договора.

*Приложим само за страни от ЕС

25. Възрастови изисквания за определени стоки

Когато законът изисква минимална възраст за закупуването на определени Стоки, Клиентът потвърждава, че той или тя е навършил/а изискваната възраст и че доставката на Стоки ще бъде приета от лице над определената възрастова граница.

26. Забранени приложения

Не се предлага упълномощаване и гаранции за Стоките, нито те са предназначени за следните приложения:

i. имплантиране в тялото или употреба в животоподдържащо или друго медицинско оборудване, както и в каквато и да е система или с каквато и да е цел, при която евентуална повреда или неправилно функциониране на Стоките биха довели до лично нараняване, смърт, сериозна вреда на собственост или на околната среда или

ii. в случай че Стоките се произвеждат от и/или доставят на Фирмата от NXP, употребата във военно, космическо и летателно оборудване.

Употребата или включването на Стоките на Фирмата в подобно оборудване, система или приложения е строго забранено и е за сметка на Клиента. Клиентът освобождава Фирмата и нейните доставчици от всякаква отговорност по отношение на разходите (вкл. изразходени средства), произтичащи от подобно включване или употреба.

27. Евро

В случай че Великобритания премине към единна европейска валута (известна като Евро или друго) или приеме фиксинга на обменните курсове между страните-членки на Европейския съюз, това няма да има за резултат промяна на условие или освобождаване от отговорност или извинение за неизпълнение на задълженията по договора.

28. Форсмажорни обстоятелства

Дружеството няма да носи никаква отговорност пред Клиента или да се счита в нарушение на тези Условия поради забавяне на изпълнението или неизпълнение на някое от задълженията на Дружеството по този Договор, ако забавянето или неизпълнението се дължат на причина извън разумния контрол на Дружеството (което включва, но не само, действия на правителството, война, пожар, експлозия, наводнение, нормативни разпоредби за внос или износ или наложено ембарго, трудови спорове или невъзможност да се получат или забавяне при получаването на доставките на Стоки или труд). Дружеството може, по негов избор, да забави изпълнението или да анулира изцяло или част от Договор.

29. Записване на телефонни обаждания

Дружеството си запазва правото да контролира, подслушва или записва телефонни разговори и да контролира или проверява всички email съобщения или друга комуникация по електронен път, проведена в неговия офис с цел обучение, защита или осигуряване на качество.

30. Правно тълкуване

Всички Договори се управляват и тълкуват в съответствие с английското право и Страните се подчиняват на юрисдикцията на английските съдилища.

31. Общи разпоредби

Всички разпоредби на тези Условия за доставка, които се приемат от компетентен орган за недействителни, невалидни, оспорими, неизпълними или неоснователни (изцяло или част от тях) следва да се считат до степента на тази недействителност, невалидност, оспоримост, неизпълнимост или неоснователност за прекратени, а останалите разпоредби на тези Условия за доставка и останалата част от тази разпоредба няма да бъдат засегнати. Неизпълнение от страна на Дружеството или частичното неизпълнение на разпоредба от настоящите Условия за доставка, няма да се тълкува като отказ от което и да е право по настоящите Условия за доставка. Дружеството има право по всяко време, без да се изисква съгласието или уведомяване на Клиента, да прехвърля правата и задълженията от тези Условия и/или Договор на дружество в неговата група (по смисъла на раздел 53(1) от Закона за дружествата 1989).

Освен в случаите, посочени в Клауза 16, страните по договора не предвиждат някое от условията да е изпълнимо по силата на Закона за договорите 1999 (Права на трети лица) от страна на лице, което не е страна по него.

32. Преводи

При противоречие между английския оригинал на тези условия и превод на същите, то английският оригинал ще има предимство.

33. Бизнес управление

Цялото или част от управлението, свързано с успешното създаване на акаунт за търговия и обработката на вашата поръчка, може да бъде автоматизирано.

Настоящите условия отменят всички предишни варианти. Януари 2020

The Company is a business to business supplier. However, if you purchase as a Consumer (as defined below) then the following terms apply.

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell) Export Conditions of Supply for Consumers

Expected currency date of Catalogue: from March 2008 to March 2009
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

‘Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.

‘Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situate at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assigns.

‘Conditions’ – these terms and conditions.

‘Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.

‘Customer’ means the person(s), company or other entity whose order for Goods is accepted by the Company

‘Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.

‘Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.

‘Supplies’ – any Goods or Services.

‘in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer’s standard terms and conditions. If there is any conflict between

 • the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
 • the provisions of the order and these Conditions these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.
 • 3. Prices

  Unless otherwise stated, prices for Supplies are in Euro, exclusive of VAT, which will, if appropriate, be added at the time of dispatch to the price stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments (‘scheduled Delivery’) the price payable for them will be that applicable at the time of dispatch of the first batch of Supplies but, where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more, the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period or to take into account changes in the applicable exchange rate.

  Any Supplies made to a UK address will incur VAT at the current rate, including where the Goods are for subsequent export. Upon receipt of proof which conforms to Customs/Excise Notice 703 that the Goods have been exported, a credit note to the full value of VAT will be issued. For shipments to another EC member state, VAT will not be charged, providing an EC VAT number is supplied by the consignee of the Goods at the time of ordering.

  Supplies to a non EC member state will be zero rated for VAT purposes in accordance with Customs/Excise Notice 703.

  The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

  4. Payment

  Payment must be made in full in advance by one of the following methods, as agreed with the Company:

  a. in the currency invoiced.

  b. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request.

  c. by Access/Visa credit cards.

  d. by letter of credit, providing that the price of the Goods (excluding delivery and other charges and duties) is over €7500 and the letter of credit:

  1. is IRREVOCABLE.

  2. is confirmed by a reputable Bank, acceptable to the Company, in the UK.

  3. allows the Company payment at sight in euro.

  4. conforms exactly in detail as to price, description, despatch method etc, given in the Company’s quotation or pro-forma invoice.

  5. states that all Bank charges, commissions etc. are to the account of the Customer.

  6. allows both part shipment and trans-shipment.

  7. allows the Company a reasonable time, both for despatch of Goods and the preparation and presentation of documents.

  8. specifies ‘Various Origins’ if country of origin must be shown in the letter of credit.

  9. is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) as the same may be amended from time to time.

  f. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Customer’s account in accordance with these Conditions.

  Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Customer.

  All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

  i. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;

  ii. appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and

  iii. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

  5. New Accounts

  A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Customer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

  6. Orders

  The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

  The Customer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

  To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly. The minimum order value for credit card transactions is €30.

  Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a director of the Company.

  Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided, however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Customer’s order.

  7. Delivery

  Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day.

  Unless otherwise stated by written agreement all deliveries will be executed on an EXW the Company’s UK or Belgian warehouse, as the Company elects. ‘EXW’ shall have the meaning given it in INCOTERMS 2000. The Company may offer delivery on other terms and at additional cost if requested.

  The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the

  Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

  The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

  The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons, including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full. Where despatch is delayed for such reasons, the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

  8. Inspection, defects and non-delivery

  The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 14 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

  The quantity of any consignment of Goods, as recorded by the Company upon despatch from the Company’s place of business, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery, unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 15(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies.

  9. Returns

  Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

  The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.

  Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.

  Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

  10. Description

  All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue, on data sheets, application notes, despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

  Without prejudice to this Condition 10, Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

  11. Risk and ownership

  Where delivery is EXW, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are made available for collection by the Customer or the Customer’s carriers. Otherwise, risk in the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant Incoterm applicable to the Contract.Ownership of the Goods shall not pass to the Customer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Customer to the Company on any account whatsoever. Until ownership passes to the Customer, the Customer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Customer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Customer or an execution or distress is levied against the Customer or any equivalent action is taken in any other other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Customer, for which the Customer’s consent is considered granted by the fact of placing an order with the Company.

  This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

  12. Quality Assurance

  All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

  Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

  Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

  13. Performance and fitness for purpose

  Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer’s, unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 15, the liability of the Company to the Customer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 13 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

  14. Warranty/Guarantee

  The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

  In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Company’s option, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.

  This obligation will not apply:

  • if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;
  • because the Customer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods;
  • if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
  • if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

  Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 14 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.

  The Customer grants to the Company and its employees, agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 14. The Customer shall ensure that the Company’s employees, agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making back-up copies of any information on such computers or processors before the Company’s arrival on site.

  Except as set out in Condition 15(i), the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 14, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies

  Except as set out in Condition 15(i) and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Customer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to the satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

  15. Exclusion of Liability

  i. The Company does not exclude its liability to the Customer:

   For fraud, including fraudulent misrepresentation.
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence;
  • Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or

  ii. Nothing in these Conditions shall affect the rights of any Customer who, notwithstanding Condition 23, deals as a ‘consumer’ as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977.

  Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 13 (Performance and fitness for purpose), and 14 (Warranty/Guarantee) and Condition 15(i) above, the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

  • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors;
  • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;
  • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;
  • Any acts or omissions of the Company at the Customer’s premises;
  • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
  • Otherwise under the Contract.

  And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 13) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Customer.

  Save as set out in Condition 15(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

  Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 10, 13, 14, 15 and 16 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

  16. ProductWatch and Farnell ProductFind

  The Customer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 15:

  i. In relation to ProductWatch

  The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

  ii. In relation to Farnell ProductFind

  The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

  17. Intellectual Property Rights

  The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents, knowhow, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

  In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

  The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

  18. Use of Personal Data

  “Personal Data” means, in relation to any Customer, or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative, regardless of how and when that data is provided.

  The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer, including:

  i. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Customer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;

  ii. Order fulfillment, administration, customer services, profiling the Customer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;

  iii. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise to the extent that it is lawfully entitled to do so;

  iv. Crime prevention or detection

  The processing of the Personal Data may involve:

  i. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents;

  ii. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;

  iii. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;

  iv. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK and under the conditions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and Commission Decision of 27 December 2004 (2004/915/EC) governing the transfer of personal data.

  If, at any time, the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.For more information on the Company’s use of personal data, please see the Company’s privacy policy on its website.

  19. Promotions

  In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

  20. Country of Origin

  Goods may originate from a non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

  21. Trade Counter

  Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

  22. Export

  The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

  Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

  With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Customer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

  The Company reserves the right not to supply certain customers or certain countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

  23. US Stock*

  In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to US Stock or the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 23 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 23, this Condition 23 shall prevail. This Condition 23 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

  i. Delivery

  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.

  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5.00pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5.00pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.

  ii. Cancellation and returns

  Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.

  iii. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods

  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

  *Applicable to EU countries only.

  24. Business Customers

  The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any specialogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering, the Customer confirms that he, she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his, her or its business and not as a consumer.

  25. Age requirements for certain goods

  Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

  26. Prohibited Applications

  The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for:

  i. implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or in any application or system for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage; or

  ii. in the case of Goods manufactured by and/or supplied to the Company by NXP, use in military, air craft or space applications.

  Use or inclusion of the Company’s Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

  27. Euro

  In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

  28. Force Majeure

  The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

  29. Recording of telephone calls

  The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

  30. Legal Construction

  All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts, but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

  31. General

  Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

  The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Customer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

  Except as set out in Condition 15, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

  32. Translations

  If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this original English version will prevail.

  33. Business Administration

  All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

  These conditions supersede all previous issues.
  January 2020