Условия за достъп

Click here to read the Terms of Access in English

УЕБСАЙТ ОПЕРАТОР

Този Уебсайт се оперира от или от името на Premier Farnell UK Limited, дружество регистрирано в Англия и (регистрационен номер 00860093) (търгуващо под името и наричано “Farnell” или, където контекста допуска, “Нас”, “Ние” или “Наш”). Седалището и адресът на управление се намират на 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Нашият ДДС регистрационен номер във Великобритания е: 169680322.

Всички съобщения относно този Уебсайт следва да бъдат изпращани на адреса, електронния адрес, номера на факса или телефонния номер (което е релевантно към предмета на съобщението), които се намират на страницата Свържете се с нас (Contact Us) на нашия Уебсайт.

Ако е необходимо да се свържете с нас по каквато и да е друга причина, във връзка с този Уебсайт, моля адресирайте съобщението си в писмена форма до нашия Webmaster на регистрирания ни адрес или можете да изпратите съобщението по електронната поща на адрес info-bg@farnell.com

Моля разгледайте Условията за достъп на Уебсайта на Farnell посочени по-долу. Основанието, на което имате право на достъп и ползване на Уебсайта, се регулира от настоящите Условия за достъп. С Вашето влизане в нашия Уебсайт Вие посочвате, че сте прочели и разбрали тези Условия за достъп и сте съгласни да се обвържете с тях.

ВАЖНО: ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ И ЧЕ ВИЕ СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЕЗИ ПРОМЕНИ ПРИ ПОСЛЕДВАЩО ВЛИЗАНЕ В ТОЗИ УЕБСАЙТ. ВАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е ДА ПОСЕЩАВАТЕ ТАЗИ СТРАНИЦА ПЕРИОДИЧНО, ЗА ДА РАЗГЛЕДАТЕ ДЕЙСТВАЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП В ТОЗИ МОМЕНТ, КОИТО СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВАС.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОСТЪПНОСТ УЕБСАЙТА

Цялата информация и всички материали съдържащи се в този Уебсайт са изготвени с цел предоставяне на обща информация за Нас и продуктите и (съответно) услугите, които продаваме. Цялата информация и всички материали публикувани на този Уебсайт са представени добросъвестно, за Ваше удобство и могат да се ползват за информационни цели само и винаги в съответствие с настоящите Условия за достъп.

Ние полагаме усилия да осигурим, че информацията и материалите публикувани на този Уебсайт, са верни и актуализирани. Обаче, (доколкото е допустимо по закон) ние не правим и не даваме декларации или гаранции (изрични или подразбиращи се), че информацията или материалите публикувани на този Уебсайт са точни, изчерпателни, проверени или пълни. По-конкретно, не правим декларации и не даваме гаранции (изрични или подразбиращи се) относно годността на тази информация или материали за конкретна цел. Информацията на този Уебсайт не съставлява форма на съвет и/или препоръка. Farnell не поема задължение да актуализира или коригира информацията и/или материалите съдържащи се в този Уебсайт, но запазва правото да извършва подобрения и/или промени на (включително отстраняване на) продуктите и/или програмите описани в тази информация и да заличава и/или премества тази информация или материали по всяко време и без предизвестие.

Ние се стремим да осигурим, че този Уебсайт е нормално достъпен 24 часа в денонощието, но не носим отговорност ако, по каквато и да е причина, Уебсайта в даден момент не е достъпен през който е да е период от време или изобщо. Достъп до този Уебсайт може да бъде прекъснат временно или постоянно без предизвестие.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА

Информацията, която Farnell публикува на този Уебсайт може да съдържа препратки или взаимни препратки към продукти, програми и услуги на Farnell, които не са съобщени или налични във Вашата страна. Такива препратки не означават, че Farnell планира да оповести тези продукти, програми или услуги във Вашата страна. Ние препоръчваме във всички случаи да се консултирате с местния бизнес представител на Farnell, за да Ви даде информация относно продуктите, програмите и услугите, които могат да Ви бъдат предоставени.

ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Достъпът Ви до този Уебсайт е стриктно ограничен до разглеждане, ползване, прехвърляне и съхраняване на информацията съдържаща се в този Уебсайт единствено за Ваше законно лично или вътрешно служебно ползване. Достъп до този Уебсайт за цели различни от тези разрешени от настоящите Условия за достъп или достъп, или опит за достъп до други места от компютърната система на Farnell или друга информация съдържаща се в системата за каквито и да било цели е строго забранен и може да бъде основание за иск за нанесени вреди и/или да има за последица завеждане на наказателно производство срещу Вас.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Информацията и материалите съдържащи се в този Уебсайт са предмет на авторско право и/или други права на интелектуална собственост (включително, но не само, права върху търговски марки, търговски тайни и патенти), притежавани от или лицензирани от нас. Всички права по отношение на информацията и материалите са запазени за нас или за третите лица, наши лицензодатели.

Вие може да прехвърляте на локален хард диск и/или да разпечатвате отделни секции от този Уебсайт за лично ползване и информация, или за вътрешно ползване във Вашата дейност само и при условие, че запазите всички индикации за авторски права, други индикации за собственост или други съобщения за интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналния материал върху всички направени прехвърляния и/или копия. Всички прехвърляния (даунлоуд) на файлове се извършват на Ваш собствен риск.

Вие потвърждавате, че всички права на собственост права върху този авторски материал и/или материали свързани с други права на интелектуална собственост са и остават наша собственост или на третите лица, наши лицензодатели и че Вие не получавате никакви права във връзка с тези материали, освен посочените по-горе.

Продуктите, технологиите или процесите описани в този Уебсайт могат да бъдат обект на други права на интелектуална собственост, запазени за нас или за други трети лица и Вие няма да получите никакви права във връзка с тези продукти, технологии или процеси.

Вие нямате право да възпроизвеждате (изцяло или частично), изменяте, декомпилирате, разделяте, предавате или използвате за каквито и да е търговски цели (освен както изрично е посочено по-горе) никаква информация и/или материали от този Уебсайт без нашето изрично предварително писмено съгласие.

ХИПЕРТЕКСТОВИ ВРЪЗКИ

Този уебсайт може да бъде свързан към или от други уебсайтове, които не се поддържат от и са независими от Farnell. Връзки (линкове) от този Уебсайт съществуват единствено за удобство и информация. Farnell не носи отговорност относно и няма контрол върху съдържанието на тези уебсайтове и не дава гаранции и не прави декларации от какъвто и да е характер (изрични или подразбиращи се) относно друг уебсайт свързан с или към този Уебсайт. Включването на каквато и да е връзка (линк) към или от Уебсайта не предполага одобрение, подкрепа или препоръка от Farnell на тези уебсайтове, техните доставчици, продукти и/или услуги. Хипертекстови връзки (линкове) или други препратки към този Уебсайт, съдържащи се в който и да е друг уебсайт или документ, не се разрешават без нашето предварително писмено съгласие. Като влизате в този Уебсайт, Вие потвърждавате и приемате, че е Ваша отговорност да предприемете превантивни мерки и да гарантирате, че каквато и да е информация и/или материали съдържащи се в и/или свързана към или от този Уебсайт, който сте избрали да ползвате, са чисти от вируси, червеи, троянски коне и други подобни вредоносни обекти.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА FARNELL

Farnell не желае да получава конфиденциална или фирмена информация от Вас чрез неговия Уебсайт. Като изпращате материал, забележки, предложения, идеи, чертежи или друга информация на Farnell чрез неговия Уебсайт (включително, но не само, посредством средства за контакт с Нас, показани на този Уебсайт), Вие предоставяте на Farnell неограничено, неизключително, неотменимо, безплатно разрешение за ползване, възпроизвеждане, изобразяваме, изпълнение, изменение, предаване и разпространение на тези материали (както са описани) и се съгласявате също така, че Farnell е свободно да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или технологии, които ни изпращате за всякаква цел. Обаче, освен ако не поискаме Вашето разрешение или не Ви уведомим предварително, че материалите или информацията, които са ни предоставени за определена част от Уебсайта ще бъдат публикувани в него на Ваше име или ще бъдат използвани по друг начин, или освен ако това не се изисква от нас по закон, ние няма да разкрием името Ви или по друг начин да направим публично достояние, че Вие сте предоставили материалите или информацията на нас.

УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА

Условията за покупка (Terms of Purchase) съдържат условията, при които можем да се съгласим да продаваме стоки и/или услуги съдържащи се в този Уебсайт на Вас. Когато сключим договор(и) с Вас за продажбата на стоките и/или услугите, то в случай на несъответствие между тези Условия на достъп и Условията за покупка предимство ще имат Условията за покупка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА

Информацията и материалите предоставени на този Уебсайт не са предоставени и не могат да бъдат ползвани от физическо или юридическо лице в юрисдикция, където предоставянето или ползването на същите би било в противоречие с приложимите закони, подзаконови нормативни актове, наредби на държавни, регулаторни органи,или самоуправляващи се организации, където не сме упълномощени да предоставяме такава информация.

Трябва да се убедите, че можете законно да влизате в и да ползвате този Уебсайт, да четете страниците и/или да действате по информацията и материалите съдържащи се в страниците. Ние не поемаме отговорност за неразрешен достъп или за Вашите действия във връзка с тези въпроси. За да се избегне всякакво съмнение, Вие потвърждавате, че този Уебсайт е проектиран и е достъпен от Великобритания за ползване в България .

ОТГОВОРНОСТ

Ние не носим отговорност НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ЗА НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ по отношение на каквито и да са претенции или за каквито и да са преки, непреки, СПЕЦИАЛНИ или опосредствени загуби (включително, но не само, пропуснати ползи, загуба на ПРИХОДИ, ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, РЕПУТАЦИЯ, ДАННИ или БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ) от какъвто и да е характер и независимо дали са възникнали пряко или непряко от ползването ИЛИ РАЗЧИТАНЕТО НА информацията и материалите съдържащи се или налични в този Уебсайт или възникнали по друг начин, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ИЛИ НЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКАВА ЗАГУБА. ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ВСЯКАКВО СЪМНЕНИЕ, НИЩО СЪДЪРЖАЩО СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАШАТА НЕБРЕЖНОСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НА НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ); ИЗМАМА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ИЗМАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ) ИЛИ, ПО ВСЕКИ ДРУГ ВЪПРОС, ЗА КОЙТО БИ БИЛО НЕЗАКОННО ДА ОГРАНИЧИМ ИЛИ ИЗКЛЮЧИМ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ (ИЛИ ОПИТ ДА НАПРАВИМ ТОВА).

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Ползването на този Уебсайт по всяко време се подчинява на разпоредбите на английското право и, в случай на възникнал спор, съответните страни неотменимо се подчиняват на неизключителната юрисдикция на английските съдилища.

ПРЕВОДИ

В случай, че има противоречия между оригиналните английски условия и техния превод, то английската версия ще има предимство.

Terms of Access

WEB SITE OPERATOR

This Web Site is operated by or on behalf of Premier Farnell UK Limited, a company registered in England and Wales (registered number 00860093) (trading as and referred to as “Farnell” or, where the context admits, “Us”, “We” or “Our”). Our registered office is located at 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Our UK VAT Registration Number is: 169680322.

All communications regarding this Web Site should be sent to the address, email address, fax number, or telephone number (whichever relevant to the subject matter of the communication) located on the Contact Us page of Our Web Site.

If you need to contact Us for any other reason in connection with this Web Site please address your communication in writing to the Webmaster at Our registered office or You may email Us at info-bg@farnell.com.

Please review the Farnell Web Site Terms of Access set out below. The basis on which You are entitled to access and use this Web Site is governed by these Terms of Access. Your access to this Web Site indicates that You have read and understood these Terms of Access and that You agree to be bound by them.

IMPORTANT: YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THAT THESE TERMS MAY BE CHANGED FROM TIME TO TIME WITHOUT NOTICE AND THAT YOU ARE BOUND BY SUCH CHANGES IMMEDIATELY UPON SUCH CHANGE EACH TIME YOU ENTER THIS WEB SITE. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO VISIT THIS PAGE PERIODICALLY TO VIEW THE THEN CURRENT TERMS OF ACCESS BY WHICH YOU WILL BE BOUND.

INFORMATION ACCURACY AND AVAILABILITY OF THIS WEB SITE

All information and materials contained on this Web Site have been prepared solely for the purpose of providing general information about Us and the products and (where relevant) services which We sell. All such information and materials published on this Web Site are provided in good faith as a convenience to You and may be used for information purposes only and at all times in accordance with these Terms of Access.

We endeavour to ensure that the information and materials published on this Web Site are correct and up to date. However, (to the maximum extent permitted by law) we make no representations or warranties (express or implied) that the information or materials published on this Web Site are accurate, comprehensive, verified or complete. In particular, we make no representations or warranties (express or implied) concerning the fitness for any particular purpose of any such information or materials. The information on this Web Site does not constitute any form of advice and/or recommendation. Farnell does not undertake to update or correct the information and/or materials contained on this Web Site but We reserve the right to make improvements and/or changes to (including the removal of) the products and/or programs described in this information and to delete and/or move any such information or materials at any time and without notice.

Whilst we try to ensure that this Web Site is normally available 24 hours per day, we will not be liable if, for any reason, this Web Site is, at any time, unavailable for any period of time or at all. Access to this Web Site may be suspended temporarily or permanently without notice.

PRODUCT DETAILS

Information Farnell publishes on this Web Site may contain references or cross references to Farnell products, programs and services that are not announced or available in Your country. Such references do not imply that Farnell intends to announce such products, programs or services in Your country. We recommend in all cases that You consult Your local Farnell business contact for information regarding the products, programs and services which may be available to You.

ACCESS AND USE OF INFORMATION

Your access to this Web Site is strictly limited to viewing, using, downloading and storing the information contained on this Web Site solely for Your legitimate personal or internal business use. Any access to this Web Site for any purpose other than as permitted by these Terms of Access or any access or attempt to access other areas of the Farnell computer system or other information contained on the system for any purposes is strictly prohibited and may give rise to a claim for damages and/or result in criminal proceedings being taken against You.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NOTICE

The information and materials contained in this Web Site are subject to copyright and/or other intellectual property rights (including, but not limited to, rights in trade marks, trade secrets and patents) owned by or licensed to Us. All rights in respect of such information and materials are reserved to Us or to our third party licensors.

You may download to a local hard disk and/or print individual sections of this Web Site for personal use and information or for the internal use of your business only and provided that you retain all copyright, other proprietary notices or other intellectual property notices contained in the original material on all downloads and/or copies made. Any file downloads are made at your own risk.

You acknowledge that all proprietary rights in and to such copyright material and/or materials attracting other intellectual property rights are and shall remain vested in Us or Our third party licensors and that You shall obtain no rights in respect of such materials other than as stated above.

The products, technology or processes described in this Web Site may be the subject of other intellectual property rights reserved by Us or by other third parties and You shall obtain no rights in respect of such products, technology or processes.

You may not reproduce (in whole or in part), modify, decompile, disassemble or transmit or use for any commercial purpose whatsoever (other than as expressly stated above) any information and/or materials from this Web Site without Our express prior written consent.

HYPERTEXT LINKS

This web site may be linked to or from other web sites which are not maintained by and are independent of Farnell. Links from this Web Site exist for convenience and information purposes only. Farnell is not responsible for and has no control over the content of such web sites and makes no warranties or representations whatsoever (express or implied) about any other web site which is linked to or from this Web Site. The inclusion of any link to or from such web sites does not imply endorsement, sponsorship, or recommendation by Farnell of those web sites, their providers, products and/or services. Hypertext links or other signposting materials to this Web Site contained in any other web site or document are not permitted without Our prior written consent. By accessing this Web Site, You acknowledge and accept that it is up to You to take precautions to ensure that whatever information and/or materials contained on and/or linked to or from this Web Site You select for Your use is free of such items as viruses, worms, trojan horses and other items of a destructive nature.

SUBMISSIONS TO FARNELL

Farnell does not want to receive confidential or proprietary information from You through this Web Site. By sending Farnell any material, remarks, suggestions, ideas, graphics or any other information through this Web Site (including, without limitation, by using any means of contacting Us displayed on this Web Site), You grant Farnell an unrestricted, non-exclusive, irrevocable, royalty free licence to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute those materials (as described) and You also agree that Farnell is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send Us for any purpose. However, unless We ask your permission or where We notify You in advance that materials or information submitted by You to a particular part of the Web Site will be published with Your name on it or otherwise used, or except where We are required to do so by law, We will not release Your name or otherwise publicise that You submitted materials or information to Us.

TERMS OF PURCHASE

The Terms of Purchase contain the terms and conditions upon which We may agree to sell goods and/or services contained on this Web Site to You. Where We enter into a contract(s) with You for the sale of such goods and/or services to You, then (in the event of any inconsistency between these Terms of Access and the Terms of Purchase) those Terms of Purchase shall take precedence.

TERRITORY STATEMENT

The information and materials provided on this Web Site are not provided to and may not be used by any person or entity in any jurisdiction where the provision or use thereof would be contrary to applicable laws, rules or regulations of any governmental authority or regulatory or self-regulatory organisation where We are not authorised to provide such information.

You must be satisfied that You may lawfully access and use this Web Site, read the pages and/or act upon the information and materials contained within the pages. We accept no responsibility for unauthorised access or for Your actions in respect of these matters. For the avoidance of doubt, You acknowledge that this Website is designed and made available for use from the United Kingdom for use in Bulgaria.

LIABILITY

We shall not be liable WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, RESTRICTION OR OTHERWISE in respect of any claims or any direct, indirect, SPECIAL or consequential loss (including, without limitation, loss of profits, REVENUES, ANTICIPATED SAVINGS, GOODWILL, DATA, OR BUSINESS OPPORTUNITIES) of any nature and whether arising directly or indirectly from the use of OR RELIANCE UPON the information and materials contained in or available through this Web Site or otherwise howsoever arising WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED OF THE LIKELIHOOD OF SUCH LOSS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NOTHING IN THESE TERMS OF ACCESS EXCLUDES OR LIMITS OUR LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE (INCLUDING OUR EMPLOYEES, SUB-CONTRACTORS OR AGENTS); FRAUD (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FRAUDULENT MISREPRESENTATION); OR, FOR ANY OTHER MATTER WHICH IT WOULD BE ILLEGAL FOR US TO LIMIT OR EXCLUDE OUR LIABILITY (OR ATTEMPT TO DO SO).

LAW AND JURISDICTION

Any use of this Web Site it shall at all times be governed by English law and, in the event of any dispute, the relevant parties shall irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts.

TRANSLATIONS

If there is any conflict between the original English version of these terms and any translation thereof then the English version will prevail.